Den ekonomiska prognosen är mer osäker i år än någonsin på grund av det rådande läget med Covid-19. Men det vi visste när vi gick in i det här året blir allt tydligare i kristider: att välfärden är underfinansierad.

Det här året har det blivit tydligare än någonsin vilka som är hjältarna i vårt samhälle, vilka det är som vi verkligen behöver när det kniper. Välfärdspersonalen. Det här året har det blivit solklart att välfärden behöver bedrivas i offentlig regi.

Malmö har hittills klarat av att hålla smittspridningen på en relativt låg nivå, tack vare hög andel offentligt drivna vårdboenden och en helt offentligt driven hemtjänst. Nu är det dags att blicka framåt och inse att vår välfärdspersonal knappast kan leva på applåder, hur mycket styret än skulle önska det. Det är dags att ta med sig lärdomarna från detta år in i framtiden och verkligen satsa på vår gemensamma välfärd. Det gör vi genom att driva den i offentlig regi, demokratiskt besluta över den och finansiera den ordentligt.

Vi måste se till att äldreomsorgen har de resurser den behöver. Att förskolor och skolor har råd att se varje barn och stötta dem oavsett pandemi eller ej. Att arbetsmarknadsinsatserna, vuxenutbildningen, det sociala och förebyggande arbetet finansieras grundligt, samt att funktionsstödet fungerar för alla.

Vi vill se att alla som arbetar inom välfärdsyrken i Malmö Stad har trygga anställningar, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Vi vill att de ska ha inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att utvecklas i arbetet. Vi vill inte se fler åtgärdsplaner som åtkrävs för att  välfärden underfinansieras från start. Nu vill vi se satsningar.

Vi ställer oss bakom den justeringen av budgetramarna som föreslagits i underlaget. Likaså  att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att använda prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka antalet platser inom vuxenutbildningen, samt stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan, något som vi i Vänsterpartiet drivit länge.

Vi är också glada att kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom vårt yrkande om att även arbetsmarknads- och socialnämnden ska ansvarsbefrias för kostnader relaterade till Covid-19. När trygghetssystemen monterats ner, när färre får a-kassa, fler utförsäkras från sjukförsäkringen samtidigt som skatten sänks för de rikaste, anställningstryggheten är hotad och en rent hutlös nedmontering av Arbetsförmedlingen drivs igenom trots en skenande arbetslöshet, då kommer försörjningsstödet vara det skyddsnät som allt fler behöver fångas upp av

Vi yrkar bifall till förslaget till beslut, men vill poängtera att det bara är en tillfällig lösning för att klara årets speciella situation. Vi ser fram emot en budgetberedning som verkligen tar tag i problemet men underfinansiering inför kommande år.

Vi inkommer med ett särskilt yttrande i ärendet.