Läs Gunilla Ryds och Tobias Peterssons rapport från Miljönämndens senaste möte:

På Miljönämndens senaste möte behandlades tre viktiga styrdokument som alla har, och kommer att ha, stor betydelse för Malmös framtida utveckling och för möjligheterna att bli den socialt och ekologiskt hållbara stad som sedan länge är målet. Dessa är Storstadspaketet, Översiktsplanen, som just varit ute på remiss, och Miljöprogrammet 2021-2030 som vi beslutade skicka på remiss.

Malmökommissionens rapport, som kom redan 2013, hade som främsta syfte att minska den ojämlika hälsan i Malmö. Detta kräver ett hållbarhetsperspektiv där de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna utvecklas till en helhet. Rapporten innehåller många rekommendationer och förslag som tillsammans utgör brett underlag för Malmös hållbara utveckling. Men vi tycker att rapporten inte har beaktats i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument och arbetet går alldeles för långsamt. 

Nedan lyfter vi främst våra frågor rörande Miljöprogrammet, inte de övriga två styrdokumenten, men inom alla tre ser vi gemensamma och återkommande konflikter och problem. Vi biföll trots allt det förslag till program som Miljöförvaltningen tagit fram, då det har bra mål som i mångt och mycket överensstämmer med de mål Vänsterpartiet har. Men vi inkom med ett par särskilda yttrande.

Vi anser att viktiga aspekter saknas och vissa frågor har lämnats obesvarade. De målkonflikter som kommer att uppstå måste uppmärksammas nuså att de kan lösas redan på ett tidigt stadium. Detkommer att krävas en förvaltningsöverbryggande samverkan och tydliga handlingsplaner om alla målkonflikter ska kunna utplånas. Och handlingsplanen för det slutgiltiga Miljöprogrammet måste antas av kommunfullmäktige.

Elefanten i rummet

Vad gäller mobilitet finner vi att styrande politiker totalt glömt elefanten i rummet, då Miljöprogrammet inte på något vis refererar till bilismen i sin helhet. Utsläppen från transporter av personer och gods står totalt i landet för ungefär en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Mer än 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken där personbilarna är den enskilt största utsläppskällan. I förslaget till Översiktsplan föreslås det bl.a. att biltrafiken måste minska och onödiga resor förhindras. Vi anser att ett specifikt mål för hur biltrafiken kan minskas, alternativt en indikator, måste integreras i MP 2021-30. Målet skall i klara ord och siffror innebära en minskning av bilismens påverkan på miljö, buller och luftkvalitet. Låt nya stadsdelar redan vid planeringen bli bilfria, och låt cykel och gång ta plats på bekostnad av bilen i redan existerande. Det moderna Malmö planerades för bilarna, det postmoderna Malmö måste planeras för människor inte för bilar.

Mer parker och badmöjligheter

Stadens blåa och gröna värden har dessutom redan halkat efter i det nuvarande Miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras  är staden växer och förtätas. Men nya bostäder med rimliga hyror får inte byggas på bekostnad av intilliggande gårdar eller grönområden. De ska heller inte  resultera i endast några gröna stråk vid breda trafikleder eller överblivna ytor mellan bebyggelsen. Konsekvenserna av förtätningar på närliggande områden måste analyseras. Om privatbilarna, som står stilla över 90 % av sin tid, försvann skulle stora ytor kunna frigöras för andra ändamål. Malmö ligger dessutom redan i bottenskiktet på kommunrankingen vad gäller parkytor per invånare. Det krävs därför många flera parker i olika storlekar och redan befintliga parker behöver förbättras och utvecklas. 

God livskvalitet i hela Malmö

 Det råder ju också stora ojämlikheter i staden vad gäller tillgängligheten till grönområden, påverkan från bullernivåer och luftföroreningar. I Väst bor våra medborgare längs havet i Öst bor de längs motorvägen. Så stadens socialt utsatta invånare är oftast också de mest utsatta vad gäller buller, luftföroreningar och med sämre tillgång till attraktiva grönområden. Ett steg i denna riktning fick stöd i Miljönämnden då Moderaternas initiativ om att utreda fisket i Malmös kanaler och hamn diskuterades. Endast vårt tilläggsförslag, som går ut på om att utreda och åtgärda hur vattnet i vara kanaler och hamnområden kan göras tjänligt för fiske, bad och rekreation för våra medborgare, röstades igenom. Låga bullernivåer, frisk luft samt tillgång till attraktiva grönområden måste gälla i hela staden, inte bara i Nyhamnen eller Västra Hamnen. God livskvalitet ska också gälla för Sorgenfri och Sofielund! 

För att göra Malmö till en hållbar stad som når upp till klimatmålen, ersätter hårdytor och ökar grönområden krävs en rejäl omställning med trafiksystem som inte har bilen som fokus och som inkluderar alla stadens invånare på jämlika villkor.