Mötet inleddes med en ekonomisk avstämning som inkluderade en detaljerad resultatrapport fram till april 2020. För närvarande ser vi ut att ha lite mindre utgifter på de flesta av våra verksamhetskonton till exempel de för möten och kurser, medan intäkterna från framförallt utebliven uthyrning på Poeten på Hörnet liger mycket lägre än budgeterat. Detta beror på att våren sett väldigt annorlunda ut än tidigare år på grund av rådande Covid 19 situation. Samma påverkar utgifter bland annat i form av tre månaders nedsättning av arbetsgivaravgiften. Hur utvecklingen blir gällande arbetsgivaravgiften är ännu ej klart. Ytterligare minskning av kostnader kan ske. Sänkningen gäller i detta nu juni ut.

Styrelsen beslutade att gå in som andelsägare/medlem i föreningen Sofielunds folketshus. Ett beslut fattades också om att begära ut föreningens stadgar.

I styrelsens arbetsformer lades till att styrelsens protokoll är offentliga för partiföreningens medlemmar. Protokollen kan läses justerade på Vänsterns hus eller efter begäran till AU/ordförande. Vi beslutade även att på kommande styrelsemöte ägna tid åt diskussioner kring transparens kring styrelsens arbete.

Den 27 april beslutades att en process med att tillsätta en administrativ tjänst skulle påbörjas. Denna tjänst ska tillsättas av medlemmar i partiföreningen senare i år. Tjänsten är en tillsvidareanställning, som börjar med en provanställning på sex månader, med möjlighet till undantag om den som väljs tidigare varit anställd av Vänsterpartiet Malmö med likvärdiga uppgifter.

Arbetet med underlag för processen har skett i samarbete mellan arbetslaget och styrelsen. Underlaget innehåller bland annat tjänstebeskrivningar, implementeringsplan, risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan. Under mötet diskuterades dessa områden ingående och vi antog nya tjänstebeskrivningar för hela arbetslaget. En representant från arbetslaget och en från styrelsen (vilka inte valdes på mötet) fick i uppdrag att se till att implementeringsplanen genomförs.

Risk- och konsekvensanalysen och åtgärdsplanen sändes till gruppen för arbetsgivarfrågor. Det beslutades att AU i samråd med gruppen för arbetsgivarfrågor och arbetslaget så snart som möjligt beslutar om varje åtgärd föreslagna i åtgärdsplanen samt ansvarsfördelning av desamma. Samordningsgruppen för informella maktstrukturer fick ansvar för att det görs en kort utredning/rapport om det ideella arbetet, till exempel kring hur mycket tid och vad för typ av arbete och av hur många antal individer som lagts ner på arbetet med ny tjänst hittills. Utredningen ska även uppmärksamma informella maktstrukturer.

Rapporten är skriven av Nina Jakku.