På kommunfullmäktigemötet den 20 maj debatterades sex- och samlevnadsundervisningen i Malmö Stad. Emma-Lina Johansson höll ett anförande baserat på grundskolenämndens ledamöter, Lisa Stolpes och Helena Olssons särskilda yttrande. Det här sade hon i debatten:

Vi i Vänsterpartiet ser det som mycket viktigt att stärka elevhälsans arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolorna. Vi tycker också det ska bli spännande att följa arbetet med grundskoleförvaltningens projekt ”Systematiskt tillsammans för lärande” då vi menar att det är oerhört viktigt att elevhälsans personal arbetar tillsammans med pedagogerna för elevernas måluppfyllelse och hälsa.

Vi vet idag att kvaliteten på undervisningen inte är likvärdig och ojämn på Malmös samtliga grundskolor gällande skolornas sex- och samlevnadsundervisning. Ämnesområdet ”Sex och samlevnad” ska enligt läroplanen ingå i alla ämnen som bedrivs i grundskolan. Det finns dock ingen egen ämnesplan med ämnesmål och tydliga krav på vad som ska tas upp. Det leder till att det ofta är upp till varje enskild lärare vad som ska tas upp i ämnet. Vems är då ansvaret? Konsekvensen blir att undervisningen inte blir likvärdig på alla skolor och även inom skolor. 

Vi menar att det är viktigt med tydliga mål för undervisningen, mål som följs upp och utvärderas årligen. Sex- och samlevnadsundervisning ska förbättras i skolan – vi i Vänsterpartiet anser att den ska utökas, ges från tidigare åldrar och ges kontinuerligt i alla årskurser. Det ska inte enbart inriktas på biologi och anatomi utan fokusera på relationer, normer, känslor och könsroller. Så skapar vi förutsättningar för ett samhälle fritt från sexism, trans- och homofobi. 

Vi i Vänsterpartiet vill bygga en skola där varje barn kan känna sig hemma och vara sig själv tillsammans med andra oavsett klassbakgrund, var man är född, kön, sexualitet och om man är troende eller icke-troende. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver fördjupas och förstärkas i skolorna, det visar inte minst storstadskartläggningen från 2018. Vi menar att skolornas personal behöver fördjupad kunskap inom området för att bättre kunna stödja elever som lever med dessa normer. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckt hänger samman med värdegrundsarbetet vad gäller demokrati, jämställdhet och normer i övrigt.

Vi vill också betona att arbetet med att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen måste vara ett elevnära arbete och att eleverna ges möjlighet att vara med och påverka innehållet i undervisningen. 

Strategi och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa i Malmö gick ut 2017. Jag vill gärna ha svar från styret när den är tänkt att återaktualiseras. Det övergripande strategiska arbetet är ett viktigt redskap i arbetet med sexuell reproduktiv hälsa i Malmö, även för skolungdomar.