Här kommer en rapport från styrelsens två senaste möten (27 april och 7 maj).

Arbetet inom styrelsen fortskrider i så vanlig lunk som man kan ha i dessa tider. Möten, förarbeten och AU-sammanträden sker enligt plan. Givet har vi behövt flytta över delar till digitala kanaler vilka alltid medför vissa förluster, å andra sidan så har närvaron på de två senaste mötena varit nära på 100 procent.

Under de senaste sammanträdena så har vi behandlat hur partiföreningen, dess ekonomi och all dess verksamhet påverkas av covid-19, hur politiken i nämnder och kommunen påverkas och hur vi kan planera framåt för att lyckas åstadkomma aktivitet och politik även i dessa svåra tider. Vi har satt ett tema för hösten, initierat sommaraktivitet och planerat för utlysning av ny tjänst till kansliet.

Hur påverkas föreningen och vår politik av covid-19: Vi genomförde ett digitalt 1-maj firande, givetvis är detta inte samma sak som ett vanligt 1-maj, men i dessa tider så är det viktigt att inte retirera totalt utan att fortfarande synas och på bästa vis skapa alternativ, mer från 1-maj kommer rapporteras efter nästkommande styrelsemöte. Utskott och styrelsen jobbar på och genomför möten i reducerad eller digital form. Där vi ser störst påverkan är då det gäller våra medlemsmöten. Vi har varit tvungna att ställa in några möten och medlemsgruppen arbetar nu för att ta fram riktlinjer för hur medlemsmöten skall gå att genomföra framåt.

Föreningens ekonomin påverkas som tur är inte speciellt av covid-19, vi ser viss minskning av intäkter men samtidigt finns det vissa områden där vi har minskade kostnader så på det stora hela påverkas inte ekonomin nämnvärt. Vi skall dock ha med oss att covid-19 kan medföra extra kostnader då nya vägar för genomförande av verksamhet måste prövas, dessa kostnader måste vägas i relation till verksamheten men vill vi driva politik även under rådande pandemi så måste det få kunna kosta lite extra.

Inom kommunfullmäktige och nämnder så fortskrider verksamheten men i reducerad omfattning, man har dragit ner antalet ärenden och antalet ledamöter som är närvarande. Många frågor som var planerade att komma upp till debatt under våren kommer först tas upp senare så här påverkar covid-19 den politik som förs i sig.

Styrelsen tog senaste mötet ett beslut om att tillsätta en grupp för att planera och genomföra sommaraktiviteter. Vi hoppas att covid-19 tillåter oss genomföra dessa och att många engagerade medlemmar vill vara med och genomföra och närvara under ett sommarprogram.

Styrelsen tog vid mötet den 27 april ett beslut om att börja processen med att tillsätta en administrativ tjänst på kansliet. Processen är i sin linda och förhoppningen är att medlemmar skall kunna välja en ny medarbetare i slutet av augusti.

På mötet i slutet av april togs även beslut om ett tema för hösten: temat kommer vara ”Solidaritet – i välgång och kris”. Styrelsen hoppas att alla medlemmar och aktiva kan samlas kring denna paroll och att vi gemensamt kan driva politik med parollen som riktlinje under hösten. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram strategier och praktiska riktlinjer för genomförande av temat, rapport kommer.

Nästa styrelsemöte sker den 20 maj.

Rapporten är skriven av Tobias Petersson