Under flera år har Socialdemokraterna velat se en förändring av EBO-lagstiftningen. Nu har de fått som de vill och kommer driva igenom att hela Malmö ska undantas från den lagstiftningen. Det vill säga att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill bo. Länsstyrelsen har yttrat sig i frågan och sagt att det är orimligt att hela kommuner undantas. Socialdemokraterna och Liberalerna framför att baksidan av EBO-lagstiftningen är segregation, trångboddhet och försämrade förutsättningar för en lyckad skolgång. Men de erkänner samtidigt i samma pressmeddelande att det stora problemet egentligen handlar om att det i Malmö är stor brist på bostäder med lägre hyror samtidigt som bostadspriserna stigit kraftigt de senaste åren.

Detta är det som vi finner anmärkningsvärt. Att man ser problemen med segregation, en skola som inte kan kompensera för socioekonomiska skillnader och en näst intill obefintlig bostadspolitik som försatt oss situationen att människor saknar någonstans att bo i våra städer, men att deras svar blir att vissa människor inte ska få bo här. Att man inte gör kopplingen till tidigare ärende om Årsanalysen, det vill säga att vi lägger pengar på hög istället för att finansierar våra verksamheter och skapar goda förutsättningar för alla Malmöbor. Det är en skrämmande utveckling att låta en dålig bostadspolitik och en misslyckad skolpolitik bli skäl att skylla på de asylsökande. Det är inte de som avreglerat och låtit marknaden bestämma, det är inte de som underfinansierar skolor och säljer ut allmännyttan.

Vi i Vänsterpartiet kommer att rösta nej till förslaget. Vi vill istället ta tag i de reella problemen och ta ansvar för att våra städer blir attraktiva att bo i – oavsett storlek på personens plånbok. En dålig bostadspolitik löses inte genom att tvinga flyktingar att bo i förläggningar, eller i kommuner där de inte känner någon och där de inte varken kan eller vill stanna kvar. Det är ett slöseri med mänskliga resurser, krafter, erfarenheter och kompetenser.

Vi i Vänsterpartiet undrar också vilken barnkonsekvensanalys som gjorts av undantaget? Vi ifrågasätter starkt att beslutet är förenligt med barnkonventionen som numera är lag.

De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes boende – trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors utsatthet – kommer inte att minska genom att fattiga människor görs ännu fattigare. För att komma åt de verkliga problemen krävs en bred, offensiv politik för stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och minskade klassklyftor. Därför röstar vi nej.