På torsdagskvällen 19 mars hade styrelsen möte. Med anledning av situationen med COVID-19 och risk för frånvaro provade styrelsen att tillåta deltagande via videolänk, vilket tre ledamöter nyttjade. Sammantaget gick försöket bättre än förväntat vilket bådar gott för den kommande tiden.

Med anledning av nya förutsättningar med COVID-19, diskuterade styrelsen dess konsekvenser för våra planer kring 1 maj. 1 maj-gruppen hade redan börjat göra om sina planer utefter att det troligen inte kommer vara möjligt att genomföra de vanliga större arrangemangen. Då det nya krisläget troligen kommer att påverka samhällsdebatten lång tid framöver, valde styrelsen att prioritera budskap om rättvisa och trygghet kopplat till coronakrisen och/eller dess efterverkningar, bl a genom att anta en ny paroll: “Trygga jobb, råd att bo – solidaritet i välgång och kris”. Eftersom förutsättningarna för fysiska arrangemang kan förändras snabbt beslutade styrelsen att prioritera olika utåtriktade kommunikationsinsatser som kan göras oavsett restriktioner. Även medlemsvärvning behöver prioriteras.

Styrelsen beslutade om uppdrag och struktur för kommunikationsgruppen för att ge gruppen förutsättningar där fler i föreningen kan ta ansvar och utveckla vår kommunikation. Sedan tidigare möten hade gruppen redan fått ett par uppdrag från verksamhetsplanen delegerat till sig. Till dessa lades nu till att ta fram förslag till kommunikationsstrategi och riktlinjer för enhetlig kommunikation. Ansvariga i arbetslaget har en viktig roll att fylla och deltar i arbetet. Alla gruppens uppdrag av strategisk karaktär rapporteras till styrelsen för beslut.

Även medlemsgruppens uppdrag och vilka som ska ingå behandlades av styrelsen. Gruppen har haft olika namn och fungerat lite olika men fick nu ett samlat omtag. Gruppen spelar en viktig roll i mottagandet och hanteringen av nya medlemmar, både att informera om hur vi engagerar oss men också för att tillvarata deras kompetens. Dessutom kommer de att arbeta mycket med värvning av nya medlemmar. Som sammankallande till gruppen valdes Ilja Koren som får sällskap av Mikael Sörling, Richard Olsson, Linn Fristedt och Maria Pihel från styrelsen. Från arbetslaget ingår Miranda Borgkvist i gruppen. Fler medlemmar är välkomna att ansluta sig till gruppens viktiga arbete. Sedan tidigare hade gruppen fått ett par uppdrag från verksamhetsplanen delegerade till sig och fick på mötet dessutom i uppgift att under hösten utforma en värvningsstrategi för 2021.

Styrelsen valde också Samordnare mot informella maktstrukturer, en ny och mycket viktig funktion. Dessa är från styrelsen Elisavet Johansson Tziampazis, Maria Dexborg och Mikael Sörling och Amalia Bartholdson är ansvarig från arbetslaget. Även andra kan inkluderas för specifika uppdrag. Gruppens uppdrag är att samordna, stödja och utveckla partiföreningens arbete kring internfeminism och mot andra informella maktstrukturer. Det kan vara genom att delta på våra internfeministiska träffar och utreda om och hur fler separatistiska träffar kan ordnas. Dessutom ska gruppen lägga fram förslag på en internfeministisk och internantirasistisk strategi till styrelsen samt vara de som tillsätter en grupp som arbetar med talarstatistik.

Vår kassör Tobias Petersson gick igenom budget och ekonomisk rapport för början av året. Styrelsen beslutade att öppna ett nytt placeringskonto hos SBAB så att föreningens sparande får ett litet tillskott årligen genom räntan.

Snart kommer Zetkin Foundation, som partiföreningen äger, att ha bolagsstämma. Joel Nordström kommer att företräda partiföreningen på stämman och styrelsen fattade beslut som Joel sedan lägger fram på stämman, bl a att verkställa valen från årsmötet. Partiföreningens årsmötesvalda revisorer får i uppdrag att göra en revision inför nästa bolagstämma. Joel valdes att fortsättningsvis vara kontaktperson gentemot Zetkin Foundation för 2020.

Rapporten är skriven av Jens Börjesson.