Vad är hållbarhet? Hållbarhet handlar ytterst om vår samexistens, vår förmåga att tillsammans anta svåra och komplexa samhällsutmaningar. Vänsterpartiet uppskattar den senaste hållbarhetsrapporten, som förhåller sig till både Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Samtidigt visar hållbarhetsrapporten att stadens åtgärder hittills haft begränsad positiv effekt på klimat och frisk luft. Här ligger vi långt ifrån målnivån och Malmö Stad står inför stora utmaningar.

En sådan är stadens utveckling av effekten i elnätet och elkapaciteten. Elbrist kommer att ha negativa effekter för framtida nyetableringar eller för utökad produktion hos redan etablerade. Vår lösning på den rådande och framtida energi- och tillika demokrati bristen är att skapa ett kommunalt energibolag med uppgift att

– köpa och sälja el, värme och övriga energitjänster.

– förbereda övertagande /köp av eldistributionen och fjärrvärmenätet.

– utveckla egen produktion av både storskalig och småskalig förnyelsebar energi.

– leda arbetet med effektivisering och energibesparingar.

Vänsterpartiet ser kommunaliseringen av el-nätet samt bildandet av ett kommunalt el-bolag som steg i rätt riktning. Den kris som nu drabbat oss på grund av coronaviruset bör få oss att inse vikten av samhällsägda företag. Gemensamt ägande och därmed inflytande över våra resurser är den enda vägen mot resiliens och skydd för samhället samt att säkra en rättvis fördelning.

Malmö har näst minst grönytor och störst andel hårdgjord yta av alla Sveriges tätorter. Det innebär en hög sårbarhet vid skyfall som anses blir allt vanligare p.g.a klimatförändringen. Dessutom kan en förtätning av staden leda till en minskning av grönytorna vilket i sin tur skulle reducera den redan hotade biologiska mångfalden.

Vänsterpartiet vill att alla nya områden liksom innerstaden ska vara bilfria. Om gatorna måste breddas på grund av högre byggnation ska dessa ytor till stor del vara gröna. En tätare stad ger ett ännu bättre underlag för att satsa på kollektivtrafiken som på sikt dessutom borde bli avgiftsfri. Vi måste tänka bort privatbilismen, vi måste tänka grönt!

Arbetslösheten i Malmö är också en stor utmaning, den ligger högt över genomsnittet för hela landet sedan flera år tillbaka. Trots en lång positiv konjunktur, som inneburit att antalet sysselsatta är högre än någonsin, har de mest utsatta arbetslösa ökat. Utvecklingen har inneburit att det skapats många nya arbetsplatser med ett stort utbud av lediga jobb parallellt med hög arbetslöshet, särskilt bland de mest utsatta. Företag har lockats hit men det har inte lett till fler jobb för stadens invånare utan bostadsbrist, höjda boendekostnader och ökad inpendling. Löser ambitionen att Malmö ska bli en halvmiljonstad stadens utmaningar? Är en sådan utveckling den enda rätta? Vi måste tänka nytt och agera kraftfullt för att vår stad ska bli mer hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt!