När motionen skrevs för lite mindre än ett år sedan hade styret precis skrivit under FN-initiativet The Shift. Bostadsbristen skulle åtgärdas. 

Nästan ett år senare är hemlösheten i Malmö fortsatt enorm, och några åtgärder har vi inte sett röken av – även om det magiskt nog har försvunnit nära hälften så många hemlösa i den officiella statistiken från staden. Den bild av hemlöshet som Malmö anger i sina rapporter visar en markant lägre hemlöshet än Socialstyrelsens mätning. Malmö stad uppger att det finns 57,7 hemlösa personer per 10 000 invånare jämfört med socialstyrelsens 90,8 personer. Att kommunen friserar sina siffror har inte en verklig, materiell betydelse för alla dem som saknar någonstans att sova i natt. Att få bistånd för att bo någonstans en vecka i taget skapar inget tryggt hem.

FN-projektet ”The Shift” pekar på samhälleliga strukturer som orsaker till hemlöshet och är tydlig med att det inte är näringslivet som kommer att hitta lösningarna. Istället poängterar de att det är när marknaden ges ansvar för bostadsförsörjningen som problemen uppstår – och därmed är oförenlig med en social bostadspolitik. Hyresgästföreningen presenterade vid årsskiftet 2018/2019 en rapport om att Skånes privata hyresvärdar i genomsnitt tjänar 20 kronor på varje betald hundralapp i hyra. Den som tjänade mest tog ut 47 procent i vinst, vilket är detsamma som en vinst på nära 40 000 kr per år för en trerumslägenhet i Malmö. Den som tror att marknaden ska lösa de strukturella problemen med hemlöshet har inte förstått hur kapitalism fungerar. 

Ord bygger inga bostäder, hemlösa får inga hem och bostadsbristen blir inte mindre för att kommunledningen ansluter Malmö till ”The Shift”- om det inte görs några faktiska satsningar. 

Det som behövs är mer demokratiskt inflytande över bostadsmarknaden, inte mindre. 

Vi i Vänsterpartiet lägger därför fram den här motionen. Vi vill 

för det första att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet ska lösas, vilket Stadsbyggnadsnämnden är positiv till. Vi i Vänsterpartiet kan inte nog betona vikten av att skapa goda relationer till dem som möter de mest utsatta i vårt samhälle. 

för det andra vill vi att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i syfte att lösa de mest akuta behoven av bostäder till hemlösa. Tekniska nämnden skriver att man tidigare gjort det, men att det mötte kritik, bland annat att risken att kommunen skulle medverka till att driva upp priserna på bostadsrättsmarknaden fanns. 

Enligt svensk mäklarstatistik har priset per kvadratmeter för en bostad i Malmö gått från 2 950:- 1996 till 29 252:- 2019. Jag tror nog att kommunen gott kan ge sig in på bostadsmarknaden utan att oroa sig för att trissa upp priset. Är det något “marknaden” klarar av är det att trissa priser alldeles på egen hand. För det kan väl inte vara så att Socialdemokraterna är rädda för vad högern ska säga?

för det tredje tycker vi att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas. 

Stadsbyggnadsnämnden håller med oss om det. De skriver i sitt yttrande att “då de flesta betalningssvaga hushåll tenderar att bo i hyresrätt är skatterna ur ett fördelningsperspektiv (och utifrån målen i The Shift) något som kan ifrågasättas”. 

för det fjärde anser vi att Malmö Stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag. 

Tekniska nämnden skriver att kommunen sedan över 10 år tillbaka har använt tomträttsinstitutet som en metod att stimulera byggandet av hyreslägenheter. Så långt så väl, problemet vi trycker på är att det ska göras i just högre utsträckning än idag, och framförallt att staden slutar sälja ut sin mark där man helt släpper den demokratiska kontrollen. 

för det sista vill vi att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag Flera nämnder håller med om det. MKB anger att ett flertal av de nya bostäder som MKB byggt under senare år ligger i spannet låg till rimlig hyra. Det är jättebra, men det besvarar på intet sätt att-satsen – att bygga mer i högre takt till rimliga hyror, än idag. 

På det stora hela är det orimligt att motionen anses besvarad. När till och med yttrandena från nämnderna vare sig besvarar eller i vissa fall till och med håller med om att-satserna och stadskontoret påpekar att kommunens ambitionsnivå avgör vilka prioriteringar som behöver göras och skapar förutsättningar för samverkan, ser jag inget annat alternativ än att bifalla motionen i sin helhet. Därför är det också mitt yrkande. Bostaden måste vara en social rättighet, på riktigt. 

Emma-Lina Johansson