I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar. Uppdraget motiverades med att när staden växer ställs högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen.

Även om uppdragsbeskrivningen har reviderats och fokus även omfattar samhällsservice…är detta långt ifrån att vara behovsenlig med vad som kan anses vara att främja goda förutsättningar för medborgardialog. Förslaget genererar långa avstånd för Malmöbor att inta de arenor där de kan göra sin röst hörd och lyfta de angelägenheter som anses av vikt för deras demokratiska rättigheter. Detta kan inte anses vara ett förslag som gynnar dialog med Malmöbor. Det är snarare är en produkt för tjänstepersoner inom de olika förvaltningarna för att underlätta sin kommunikation emellan. Medborgardialog handlar om Malmöbornas rätt att möta den beslutande församlingen och föra en dialog om saker som berör dem och staden.

Vi måste arbeta för att medborgarna får större inflytande över gemensamma beslut i vardagen. Nu reduceras frågan till hur förvaltningsorganisationen ska organisera sig. Frågan är mycket större än så, vi måste arbeta för att medborgarna ska få större inflytande över de gemensamma besluten. Malmöbor är mer värda än  plåster på såret, denna församling är skyldig att tillhandahålla  konkreta och verkliga arenor där människor kan möta de förtroendevalda. Uppdraget är mycket diffust och oklart…ett nätverk som saknar mandat riskerar att försvinna i dimslöjan…låt oss lyfta bort dimridån…

Vänsterpartiet yrkar på återremiss.