Carin Gustafsson, vår ledamot i Funktionsstödsnämnden, skriver här om den senaste utvecklingen inom planering av nya LSS-boenden i Malmö Stad.

Längst ner finns en

lättläst version.

***

I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.

Socialstyrelsen är dessutom mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts. Vänsterpartiet tillfrågade intresseorganisationerna FUB och Autism- och aspergerföreningen i Malmö stad angående framtida utbyggnad av LSS-boenden. Därefter formaliserades frågan i form av ett nämndinitiativ och en formell remiss gick ut från funktionsstödsnämnden. I sina remissvar svarar intresseorganisationerna att de önskar se en begränsning till maximalt 5 boende i en gruppbostad enligt LSS och att samlokalisering inte är förenligt med LSS.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS-bostäder bör byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället och att personer med normbrytande funktionalitet inte ska vara begränsade till att bo enbart med andra personer som har funktionsnedsättningar. När undantag görs från att integrera LSS-bostäder i det omgivande samhället måste hänsyn till omgivningen tas.

Det är därför helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad, möjlighet till heltid som norm för personal samt markbristen i Malmö framförs som argument för att bygga LSS-bostäder på ett sätt som avviker från Socialstyrelsens rekommendationer. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes rätt till goda levnadsvillkor och riskerar att öppna upp för en normaliserande utveckling att fortsätta bygga samlokaliserade LSS-bostäder eller LSS-bostäder i nära anslutning till varandra med allt fler boende. Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt en sådan utveckling.

Frågan om LSS boendens utformning är mycket viktig för Vänsterpartiet. Den efterföljande politiska diskussionen handlade dock mestadels kring huruvida oppositionens ändrings- och tilläggsyrkanden skulle inkorporeras i funktionsprogrammet eller inte samt om huruvida oppositionspartierna ansågs ha tillit till förvaltningen eller inte. Ett klent försök av den styrande minoriteten att flytta fokus från sakfrågan; hur ska det ramverk som funktionsstödsnämnden ger funktionsstödsförvaltningen ut? Hur ska LSS boenden byggas i framtiden?

Tillitsbaserad styrning och ledning är en samling av olika principer som syftar till att minska onödig kontroll i offentligt finansierad verksamhet för att bättre ta tillvara brukares och brukarnära medarbetares kompetens och engagemang. Detta för att skapa högre kvalitet i vården.

Tillit mellan funktionsstödsnämnden och funktionsstödsförvaltningen är en grundläggande förutsättning för att skapa en tillitsbaserad styrning. Tillit och kontroll går dock ofta hand i hand. Funktionsstödsnämndens kontroll av kvalitet i verksamheten är en av flera förutsättningar för att medborgarna i allmänhet och medborgarna som tar emot insatser enligt LSS i synnerhet, ska känna tillit till funktionsstödsförvaltningens verksamhet.

Vänsterpartiet anser inte sig varken försöka detaljstyra verksamheten eller inte ha tillit till tjänstepersonernas arbete bakom tjänsteskrivelserna utan förtydliga den politiska viljan utifrån beprövad erfarenhet, forskning samt medborgarnas och intresseorganisationernas input.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär varken att medarbetare ska kunna ägna sig åt helt fritt valt arbete eller så som det från Liberalerna och Socialdemokraterna kan tyckas låta; nämligen låta politikerna helt abdikera från sitt ansvar och inte ifrågasätta förslag till beslut. Hela den grundläggande idén med en politiskt styrd organisation är att organisationen arbetar på de folkvaldas uppdrag och det är de folkvaldas ansvar att vara drivande och realisera sin politik.

Eftersom att inte något annat parti instämde i vårt reviderade förslag till funktionsprogram reserverade vi oss. Det var synd. För vårt förslag till program är bra. Ett program som förtydligade för byggare det speciella med ett LSS-boende. Ett program där den politiska viljan och intresseorganisationernas input tydligt framkom. Ett program för framtida LSS boenden där LSS ledord om delaktighet och självbestämmande kommer fram!

***

LÄTTLÄST

 

Funktionsstödsnämnden har bestämt

hur LSS boenden ska byggas

i framtiden.

 

Funktionsstödsnämnden pratade först

om ett dokument där det står

hur LSS boendes ska byggas.

Sedan röstade alla partier på

vad som ska stå i

dokumentet.

 

Dokumentet heter funktionsprogrammet.

I funktionsprogrammet står

till exempel:

 

  • hur många som ska bo i en gruppbostad
  • hur stor varje lägenhet ska vara,
  • hur alla väggar, tak och rum ska se ut

 

Vänsterpartiet vill att det

inte ska bo fler än fem

personer i en gruppbostad.

 

Vänsterpartiet vill inte att

flera gruppbostäder ska ligga

i samma hus.

 

Vänsterpartiet vill inte att

LSS boenden ska byggas

långt bort från resten av Malmö

 

Vänsterpartiet vill inte att

LSS boenden ska byggas

jättenära varandra.

 

Inget annat parti tycker

som Vänsterpartiet.

 

Därför reserverade Vänsterpartiet

sig mot beslutet.

Det betyder att Vänsterpartiet

röstade nej.

Det betyder också att Vänsterpartiet

inte är ansvariga för

det nya funktionsprogrammet.