Vi i Vänsterpartiet vill se mer dialog mellan Malmöbor och politiker och framförallt vill vi se ökad demokrati och delaktighet i vår stad. Arbetet mot diskriminering, hatbrott och rasism måste intensifieras. Alla Malmöbor ska kunna leva fria, goda liv i vår stad.

Vi är däremot väldigt osäkra på om det, av det Liberala och Socialdemokratiska styret, föreslagna “Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter” som ska behandlas på kommunfullmäktiges möte den 19 december 2019, kommer att leda till detsamma. Vi kommer därför i första hand att, precis som i kommunstyrelsen i början av december, yrka på en återremiss av ärendet på följande grunder: 

Det står i underlaget som går att finna här att

“Förslaget innebär inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, där utsedda representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige träffas och resonerar om vilka viktiga samhällsfrågor de skulle vilja ha andra aktörers syn och tankar på, inom Forums område..”

Vi i Vänsterpartiet ställer oss fortsatt frågande till hur beslut om vilka “viktiga samhällsfrågor” ska tas?

 

Enligt bilaga “Historik” var den största risken med det tidigare rådet för demokrati och trygghet som konstaterades i remissvaren, att det finns svårigheter med att säkerställa representationen i rådet avseende civilsamhället. Det står vidare att

“Förslaget på forum för demokrati och mänskliga rättigheter tar särskilt representativitetsproblemet i beaktande”

Vi i Vänsterpartiet undrar på vilket sätt föreslagna Forum för demokrati och mänskliga rättigheter “tar särskilt representativitetsproblemet i beaktande” då vi inte kan hitta någonting i underlaget som förklarar detta?

 

För det tredje:

“Varje Forum-möte tar upp sådant som kommit fram i Dialoggrupperna och om ledamöterna menar att något i det som kommit fram, är en principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som då kan behöva vidtagas.”

Vi i Vänsterpartiet undrar vad som ska hända då, ska vi enas om vad som är en principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som kan behöva vidtas? 

 

Sist men inte minst står det att läsa att

“Förslaget innebär kostnader för ersättning till politikerna som deltar i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ”

Vi i Vänsterpartiet undrar varför inte ersättning ska utbetalas till andra “aktörer” från civilsamhället i Dialogforum?

 

Då underlaget inte besvarar våra frågeställningar som lyfts av oss på bland annat kommunstyrelsens beredning, i kommunstyrelsen och kommer att lyftas på dagens kommunfullmäktigemöte, kommer vi att yrka på att ärendet ska återremitteras för att få svar på dem. 

Om vårt yrkande om återremiss skulle falla idag vill vi åtminstone att Forumet ska få någon slags legitimitet för de föreningar, organisationer och människor som ska delta i dialoggrupperna anser vi att representanterna i Forumet ska kunna ta med sig frågorna in i beslutande organ. Vi har därför ett ändringsyrkande som lyder: 

  • Att ledamöter i forumet för Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter ska vara kommunalråd eller representanter från kommunstyrelsen.

Malmö är en fantastisk stad på många sätt. Här bor människor från över 170 olika länder. Malmö har storstadens puls men också småstadens lugn där människor hinner träffas. Föreningslivet och kulturlivet är starkt och i vår stad ryms mycket engagemang och solidaritet. Men det finns också en baksida. Klyftorna är stora, fattigdomen breder ut sig och den strukturella rasismen hindrar människor från att leva fullt ut. I en stad som slits isär ökar känslan av otrygghet. 

Hatbrott sker inte i ett vakuum, de uppstår när det finns en samhällelig acceptans av sexism, rasism och homofobi, strukturer som hela tiden reproduceras i majoritetssamhället. Det är viktigt att det skapas forum och vägar för minoritetsgrupper att kunna påverka kommunens arbete. Alltför länge har majoritetssamhället gett sig tolkningsföreträde över minoriteterna. 

Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin. Det samhälle vi har idag är ett resultat av folkrörelsers kamp, därför är bra villkor för föreningslivet grundläggande, men också dialogen med människor och möjligheten för dem att påverka besluten som rör dem.

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska och antirasistiska arbetet, men det krävs också en stark utomparlamentarisk kamp för att förändring ska ske. Vi i Vänsterpartiet vill möjliggöra den på bästa sätt och vill därför att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.