Söndagen den 17 november samlades styrelsen för en heldag tillsammans. Mötet var ursprungligen inplanerat som en halvdag, men eftersom mycket kvarstår på årets plan hade arbetsutskottet AU i god tid föreslagit att förlänga mötet, vilket ett tidigare styrelsemöte godkänt.

Mötet fick en rapport från läget i studieutskottet och diskuterade planer för kommande års studier. V Malmö har oerhört ambitiösa studieprogram varje år. Det är något vi ska vara stolta över, men det kräver mycket resurser. Framöver ser vi ett behov av att prioritera studier för nya och organisatörsstudier, men för att även andra studier ska få plats behöver studieutskottet förstärkas. Mötet valde Anders Neergaard till ny sammankallande för studieutskottet, efter att Patrik Munthe som jobbat hårt i utskottet i många år har valt att ta ett steg tillbaka.

På samma tema diskuterades organisatörsutbildningar under 2020. Under den gångna hösten har en organisatörsutbildning bestående av fem kvällsträffar genomförts. I vår planeras en större satsning tillsammans med Kvarnby Folkhögskola, i form av en CSN-berättigad utbildning med 50% studietakt. Styrelsen fick en dragning av den grupp som arbetat med idén, och gav förtydligande uppdrag kring det fortsatta arbetet med kursen. Även den mindre organisatörsutbildningen är tänkt att genomföras på nytt under 2020, för dem som inte har möjlighet att gå den större.

Vår riksdagsledamot från Malmö, Momodou Jallow, deltog en kort stund på mötet för att berätta om riksdagsarbetet, och stannade över lunchpausen för att få tillfälle att lära känna partiföreningens styrelse lite bättre.

Styrelsen diskuterade den policy för val som finns i partiföreningen, framförallt den aspekt som berör att heltidsarvoderade/anställda ska väljas på medlemsmöten. Detta är något unikt för Vänsterpartiet Malmö, där vi valt att se även de heltidsarvoderade som förtroendeuppdrag som ska väljas direkt av medlemmarna. Det innebär samtidigt flera utmaningar som lyftes i diskussionen. Styrelsen diskuterade huruvida man borde föreslå årsmötet en ändring i policyn, men beslutade att inte göra det.

Ett uppdrag i verksamhetsplanen för 2019 var att styrelsen ska ta fram en långsiktig ekonomisk plan. På mötet den 17 november diskuterades ekonomin utifrån ett treårsperspektiv (till slutet av mandatperioden). Vi beslutade bland annat att fortsätta fondera minst 500 000 kr per år till nästa val och att följa upp Poeten på hörnets ekonomi med målet att verksamheten ska bli självfinansierande. Styrelsen beslutade även att fortsätta ha en femte anställd i arbetslaget, att inleda diskussioner med Kvarnby Folkhögskola om ett utvidgat samarbete kring lokaler framöver och att börja planera för att så småningom behöva byta ut vår partibil.

Gruppen för organisationsöversyn som tillsattes tidigt 2019 på uppdrag från verksamhetsplanen håller på att avsluta sitt arbete. Styrelsen diskuterade hur arbetet ska fortsätta med de analyser och förslag som gruppen planerar att lägga fram. Vissa idéer kan komma att införas redan i verksamhetsplanen för 2020, men diskussionerna kommer också att behöva fortsätta under 2020, bland annat på ett medlemsmöte under våren.

Styrelsen arbetar just nu med flera förberedelser inför årsmötet 2020. Styrelsemötet diskuterade arbetet med att ta fram ett förslag på valberedning och en verksamhetsberättelse för 2019, samt fick en rapport från den redaktionsgrupp som arbetar med att ta fram ett utkast till styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2020. Ett inriktningsbeslut som fattades är att föreslå partiföreningen att hösten 2020 jobba med ett övergripande politiskt tema för hela partiföreningen, med förankring i budgetkampanj, studier och annan verksamhet i grupper/utskott.

Mötet fick också en rapport från Minnesdagen för novemberpogromen (“Kristallnatten”) den 9 november och arbetet med rapportering till ABF, samt från det arrangemang på Garaget den 15 november om nyliberalism och fascism där vi stod som medarrangörer.

Nästa styrelsemöte är den 12 december och ska bland annat fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020.

Rapporten är skriven av Richard Olsson.