Nyligen varnade 11000 klimatforskare från 153 länder om den akuta klimatkris vi står inför. De är tydliga i sina slutsatser och eniga om att det behövs en omfattande samhällsomställning för att stoppa vår negativa klimatpåverkan. Annars kan vi inte uppnå Paris-avtalets åtaganden och stärka möjligheterna att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Klimatlagen, som trädde i kraft i år, kräver dessutom att vi minskar vårt fossilbränsle beroende med minst 70% framtill 2030. Enligt Klimatpolitiska rådet har utsläppsminskningen bromsat upp när den istället borde accelerera. Så klimatmålen inte kommer att uppnås om den nuvarande politiken fortsätter. Trenden måste vända redan 2020! Det är de tunga utsläppskällorna, biltrafik, flyg, konsumtion av nötkött, cement och stål som omedelbart måste reduceras. Detta kräver radikala tag!

Den urbana planeringen har stor betydelse för vår framtida utveckling för när städer växer och förtätas tenderar utsläppen att öka. Malmös omvandling från industristad till en modern och global stad har gått hand i hand med en växande världsomspännande insikt om att städer måste utvecklas och växa ekologiskt hållbart. Här har Malmö vågat gå före och rönt stort intresse internationellt. Nu måste vi återigen gå i bräschen för att bryta ny mark, som vår nye stadsbyggnadsdirektör uttryckte det.

Bland de tunga utsläppskällorna finns matkonsumtionen. Utsläpps målet för Malmö stads matkonsumtion har inte uppnåtts, vi har endast nått halvvägs så mer resurser måste satsas på hållbar matkonsumtion och upphandling samt matsvinn. Animalisk föda måste ersättas med mer vegetabilisk och matsvinnet adresseras på alla nivåer inom livsmedelskedjan, så att det minskar från produktion till bord.

När staden förtätas måste byggandet i staden bli mer hållbart, alla nya projekt måste sikta på klimatneutralitet vad gäller hur och vad man planerar och bygger. Förtätningen av staden öppnar också upp för större trafikflöden, något som också förstärks om vi fortsätter att bygga ut vägnätet. Vi kan inte fortsätta att planera för massbilism när trafiken står för en tredjedel av utsläppen och tillsammans med byggsektorn utgör hälften av alla utsläpp!  Vi måste därför utveckla och satsa på ett klimatsmart byggande och en infrastruktur, som neutraliserar utsläpp och minskar buller.

Fler fossiloberoende fordon och striktare hastighets begränsningar skulle bidra till en minskad klimatpåverkan. Men även dessa fordon kräver i stort sett samma utrymme som dagens bilar, som står stilla 95 % av sin livstid och transporterar som färre än 2 personer per bil. Men däck och vägslitage har också en negativ inverkan på luftkvaliteten. En kraftigt minskad fordonsflotta är därför bästa vägen fram för bättre luftkvalitet.

En bilfri innerstad kan uppnås genom utökade miljözoner och öronmärkta införseltullar, som skulle kunna öka progressivt med bilens vikt. Så kan en fossiloberoende kollektivtrafik finansieras tillsammans med fler och säkrare cykel/gångbanor. Med s.k. mobilitetshus för elbilar och elcyklar av olika typer, särskilt vid stadens infarter, kan vi göra bilen överflödig i innerstaden.

Vi kan inte låsa in oss i vårt nuvarande trafiksystem, med gårdagens bilism som riktmärke. Planeringen måste bygga på samhällets och invånarnas bästa. Det behövs ett offentligt ansvar som aktivt agerar för en hållbar omställning. Det nya Miljöprogrammet måste ha mål som faller inom de gränser naturen sätter och knytas till ett bindande handlingsprogram. En stad för det goda livet med ren luft, mindre buller och mer gröna områden kan bli verklighet. Detta skulle återigen sätta Malmö på hållbarhetens världskarta.