För Vänsterpartiet är det sociala förebyggande arbetet en av de viktigaste frågorna för att bygga en hel stad. En stad där storleken på ens plånbok inte ska spela någon roll för möjligheten att ha ett hem. En stad där ens ursprung inte ska ha betydelse för om man får ett jobb eller inte. En stad där mäns våld mot kvinnor inte finns, hur det än ser ut. En stad där alla människor har möjlighet att leva fria, goda liv.

Vänsterpartiet har som enda parti ett fullt sysselsättningsmål. Alla som kan arbeta, ska arbeta, till goda löner och med bra arbetsvillkor. Alla andra partier har inflationsmål som prioritering, borgarna har till och med satt mål för jämviktsarbetslöshet. Vi skulle kunna ha en statlig arbetsförmedling som faktiskt arbetade för att få människor i full sysselsättning, men nu har den sålts ut för att privata alternativ ska kunna tjäna pengar på arbetslösa, och individerna bakom statistiken är lämnade åt sitt öde. Kommunen behöver ta ett mycket större ansvar, både för människors försörjning, deras möjlighet att få en bostad och för att skapa arbetstillfällen.

Vi vill att arbetsmarknadsinsatser ses som en integrerad del av stadens arbetsgivarpolitik Insatserna ska leda till arbete inom våra egna verksamheter. Den kommunala vuxenutbildningen ska användas för att utbilda till bristyrken och ska garantera en tillsvidareanställning efter avslutade godkända studier. Vi lägger till 50 miljoner i syfte att anställa personer i Malmö stads egna verksamheter, anställningar för personer som i dagsläget går på försörjningsstöd, och enbart saknar ett jobb för att kunna försörja sig själva.

Det är viktigt att politiskt möjliggöra de resurser och den arbetsmiljö som individ- och familjeomsorg behöver. Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att kunna nå ett socialt hållbart Malmö, minska enskilt lidande och i längden ekonomiska konsekvenser. Malmös socialtjänst har alldeles för litet utrymme att arbeta förebyggande. Vi satsar 50 miljoner kronor i syfte att utveckla verksamheten. När skolan upptäcker elever som behöver ett socialt stöd måste socialtjänsten finnas där och möta upp behoven. När klyftorna och segregationen ökar måste kommunen möta upp behovet med fler socialarbetare på stan, bättre arbetsmarknadsinsatser och täta samarbeten med civilsamhället.

Vi tror på vår politik. Vi tar därför 100 miljoner från ekonomiskt bistånd, då vi är övertygade om att ett mer förebyggande och stödjande arbete som syftar till att hjälpa, snarare än jaga, den enskilde individen kommer att ge större egenmakt och fler i egen försörjning. Hälften av pengarna går dessutom till reella anställningar.

Hemlöshet är inte acceptabelt. Att ha en bostad är en rättighet som det allmänna ska trygga. Det står till och med inskrivet i vår grundlag. Bostaden är dessutom ofta en förutsättning för möjligheten till arbete. I bostadsbristens Malmö har ett hem blivit en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på kontakter och plånbokens storlek. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från rätten till bostad. Under våren 2019 drogs en ny vägledning fram för bistånd till boende. Numera får den som är hemlös av ekonomiska skäl akuthjälp med boende en vecka i taget, till skillnad från tidigare då socialtjänsten hjälpte till med långsiktigt boende i lägenheter. I arbetsmarknads- och socialförvaltningens egen konsekvensanalys av åtgärden står: ”Det finns risk att familjernas egna boendelösningar, exempelvis inneboendeavtal och svarta kontrakt, är dåliga för barnen.” I dagarna har vi kunnat se hur Malmö Stad slår sig för bröstet för att hemlösheten magiskt har minskat med över 40%. Samtidigt vittnar t.ex. Stadsmissionen om hur de möter fler barnfamiljer i sina verksamheter nu än innan de nya riktlinjerna infördes. Barnfamiljer orkar inte längre ha kontakt med soc. Att trolla med siffror förändrar inte den materiella verkligheten för människor utan tak över huvudet och en fast punkt. Det är fint att S och L ska ge barnfamiljer förtur i bostadskön, men det kommer knappast lösa problemen när lägenheterna är för få.

I vår budget sparar vi istället 75 miljoner kronor genom att inte upphandla dyra dygnsplatser av privata mellanhänder, vi köper och bygger lägenheter i egen regi för dessa pengar. Civila och icke vinstdrivande organisationer ska involveras i arbetet med att motverka hemlösheten. De möter varje dag individerna bakom (och utanför) hemlöshetsstatistiken och besitter värdefull kunskap för att motverka densamma. Likaså vill vi att områdeslokala organisationer och föreningar ska involveras i kommunens arbete mot segregation, rasism och mäns våld mot kvinnor. Lokala initiativ ska stöttas och uppmuntras. I vårt Malmö arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. I ett jämlikt Malmö finns trygghet för alla, både ekonomiskt och när vi drabbas av olika sociala problem.