Vänsterpartiet anser att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle. Vi vet att en bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. En fullt ut finansierad gemensam välfärd innebär trygghet och möjlighet till delaktighet, både för Malmöborna och för kommunens anställda.

Sverige går i dagsläget åt fel håll. Staten ger mer och mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag, medan vi andra får betala priset med en försämrad välfärd. Skolor som saknar lärare, sjukvårdsköer som ökar, arbetsförmedling som läggs ner. Välfärden urholkas och flyktingar ges skulden. Arbetslösheten skylls på de arbetslösa själva och allt kokar ner till individuella “val”, när det egentligen handlar om att kapitalisterna vill ha högre vinster. Regeringen lägger en budget som gynnar framförallt rika och män. Men jag vet att det finns en annan väg att gå, ett annat samhälle att välja. 

Med dagens statliga skattepolitik, vill vi i Vänsterpartiet ta ansvar för Malmöbornas vardag. Därför höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden.

Vi vill se en skattehöjning på en krona i Malmö, en krona som till exempel skulle innebära bättre skola för våra barn, fler händer att ta hand om mormor och fler mötesplatser. Vi tycker att politikers verklighet ska spegla Malmöbornas och vi vill därför sänka våra löner, de pengarna används bättre i våra verksamheter än i privata fickor.

Kommunen ska arbeta för att återta privatiserad verksamhet. Privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster genom att sänka kvaliteten och införa sämre villkor för de anställda, som otryggare anställningar, fler deltider, lägre löner och sämre arbetsmiljö. Vinstintresset gör att privata aktörer är sämre på att ställa om till hållbara lösningar vilket krävs för att motverka klimatförändringarna. I Vänsterpartiets Malmö säljs inte vår gemensamma mark ut. Att sälja ut tillgångar och göra nedskärningar i välfärden är högerpolitik som utarmar vår gemensamma välfärd. När välfärden blir sämre söker sig de som har möjlighet till privata alternativ. På så sätt förstörs förutsättningarna för ett välfärdssamhälle.

Vänsterpartiet vill gå en annan väg. Vi vet att det går att skapa ett samhälle för alla.

I Vänsterpartiets budgetförslag finns fyra prioriterade områden:

  • Vi behöver för det första kraftfulla åtgärder för att nå målet om ett fossilfritt Malmö och göra allt vi kan för att förhindra den katastrof vi står inför. Vi har en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar klimat- och miljöfrågorna till fördelningspolitik. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser inte bara mellan nu levande människor, utan även i förhållande till kommande generationer. Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, det krävs kollektiva politiska beslut där det offentliga tar sitt ansvar och leder omställningen.
  • För det andra ska bostaden vara en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag. Vi vill bygga bra bostäder, främst hyresrätter, som vanligt folk har råd att bo i, de bostäder som byggs ska vara klimatsmarta och hållbara. Stadsplaneringens främsta uppgift är att motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper i hela staden. Vi tycker inte, till skillnad från S och L, att någon vinst ska plockas ut ur MKB. Det är pengar som behövs till renoveringar, nybyggnationer och sociala insatser. Varför ska MKB:s hyresgäster få betala mer än andra för Malmöbornas service?
  • För det tredje vill vi se ett hållbart arbetsliv och en skola för alla. En bra, likvärdig och tillgänglig skola är förutsättningen för människors utveckling. Skolan har två parallella uppdrag, att ge kunskap för livet och demokratisk fostran. I skolan läggs grunden för ett tryggt och demokratiskt samhälle. Idag har detta blivit allt viktigare, de som misslyckas i skolan riskerar att hamna i arbetslöshet och kriminalitet. Alla elever måste ses utifrån sina förutsättningar och ges det stöd de behöver, därför satsar vi resurser på skolan. Vi tycker att arbete ska vara en rättighet för alla som kan arbeta i Malmö. Här är arbetslösheten hög, samtidigt som det saknas arbetskraft i välfärden. Vi vill anställa fler i Malmö Stad. Fler vuxna i förskola och skola, färre barn i barngrupper, fler händer i hemtjänsten och socialtjänsten. Vårt arbete för en bra, solidariskt finansierad välfärd är också ett sätt att skapa fler jobb. Vi vill satsa på arbetsmarknadsutbildningar med anställningsgaranti i staden, och fler direktanställningar av försörjningsstödstagare.
  • Sist men inte minst fokuserar vi på alla människors frihet. Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö och vi vet att frihet för alla byggs bäst genom solidaritet och gemenskap. Den politiska debatten domineras i dagsläget av prat om valfrihet; rätten att välja vård, skola eller försäkring. Vi i Vänsterpartiet ser frihet för människor som någonting helt annat. Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor där alla har rätt till lika möjligheter – oavsett storlek på plånbok eller vem du är. Alla människors frihet innebär att Malmö ska vara en stad fri från diskriminering. Vi vill se mer kultur för alla, kraftfulla åtgärder mot hatbrott samt en antirasistisk och feministisk politik på riktigt. För oss handlar frihet inte om val, det handlar om att alla ska få förutsättningar att leva fria, goda liv.

För att bygga en hållbar framtid för oss i Malmö krävs politiker som tar ansvar och vill förändra.Vänsterpartiet är det enda partiet som vill satsa på välfärden. I vårt budgetalternativ finns nästan en miljard mer än i den styrande minoritetens. För den summan skulle vi kunna anställa över 1500 fler i välfärdsverksamheterna. När vi får fler barn och gamla behövs fler förskollärare, undersköterskor och socialarbetare, inte färre som det blir med S-L budgeten.

Människors trygghet består inte i fler övervakningskameror eller ordningsvakter på stan. Deras frihet uppfylls inte genom ytterligare vinstdrivna skolor i staden. Trygghet är att ha ett bra hem man har råd att bo i, ett arbete att försörja sig på, en skola som fångar upp, lär ut och fostrar demokratiska medborgare, roliga fritidsaktiviteter för alla i alla åldrar och en värdig ålderdom. Det ger ett mer jämlikt Malmö, ett Malmö för alla.