Teknik och service ska underlätta livet i staden – främja mobilitet och kommunikationer, men också en hållbar ekologisk och social utveckling. Det handlar om våra gator, parker och torg och att fylla utrymmena mellan byggnaderna med meningsfulla möten och möjligheter. Det handlar om vårt gemensamma offentliga rum som ska länka och läka ihop staden.

Genom våra prioriteringar gör vi val, som visar vilken slags stad vi vill bygga och leva i. Jag vill se fler satsningar som utjämnar skillnader i hur vi satsar på stadens olika delar.

De val Vänsterpartiet gör genom sitt budgetförslag visar hur vi vill likställa alla stadens delar genom en social och ekologisk omställning. För oss är det självklart att fossildrivna fordon på sikt ska ta mindre plats – av nödvändig omsorg om vår miljö, men också därför att vi vill kunna använda en del av den oproportionerligt stora yta i staden som nu täcks av asfalt till andra ändamål som gynnar gröna lösningar och inbjuder till mänsklig samvaro.  Därför arbetar Vänsterpartiet för byggandet av spårväg i Malmö, och som ett första steg att busslinjerna ska byggas om till extra stora bussar. Det är bra att styret väljer att etablera  inpendlarparkering och hyrcykelstationer  även i ytterområden. Jag hoppas att styret även vill verka för att bli ett försöksområde för avgiftsfri kollektivtrafik.

Miljözonerna i centrum ska utvecklas så att bara nyttotrafik med miljövänliga drivmedel får köra där. I Vänsterpartiets Malmö är det självklart att Malmö stads tjänstefordon och arbetsfordon är miljöklassade, att tunga transporter förläggs utanför stadskärnan och att lastbilstransporter minskas genom en utveckling av hamn- och spårfaciliteter.

Allt detta är konkreta och relativt enkelt genomförda satsningar. Men vi måste också prata om stadens, det offentligas ansvar för att skapa en hållbar stad för alla. Vi kan inte förlita oss på att marknaden kommer att ta det ansvaret.

I flera år har stadens politiska ledning sålt ut Malmöbornas mark och sedan använt vinsterna i driften. Det är en ohållbar ekonomisk politik. Vinst är engångspengar och ska inte användas i drift och att sälja ut tillgångar är långsiktigt olönsamt. Istället för att sälja marken kan vi upplåta den med tomträtt och årligen få in inkomster som kan användas till kommunal verksamhet. Att sälja ut tillgångar utarmar vår gemensamma välfärd.

Jag älskar Malmö, min hemstad, med alla dess konflikter och brister men framför allt dess vackra mångfald och dess möjligheter. Förändring och omfördelning är möjligt, i mitt hjärtas Malmö. Men för att bygga en hållbar framtid krävs politiker som tar ansvar och vill förändra.