Jag har fått chansen att prata om vår vision kring skola och utbildning i Malmö under några minuter. Det ser jag fram emot men för er som inte kommer att lyssna hela tiden så vill jag börja med att tydliggöra vad som framförallt skiljer oss från andra partier härinne. Vi tror att en stark, gemensamt finansierad välfärd är bästa vägen till ett bättre samhälle för alla. I vår vision är alla stadens skolor bra och för alla barn, oavsett vad deras föräldrar tjänar, vilken bakgrund de har eller vilken adress de bor på. Elever och personal har en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Det finns tid och resurser att ständigt utveckla och förbättra kärnuppdraget, det livslånga lärandet.

Vad vill vi då mer konkret göra?

Bland annat vill vi säkerställa bemanning och tryggare arbetsförhållanden genom att rekrytera och anställa fler, inrätta bristyrkesutbildningar i den kommunala vuxenutbildningens regi med anställningsgaranti i Malmö Stad. Det bör införas vikariepooler med fasta anställningar i skola och förskola. Malmö stad ska inte använda allmän visstid som anställningsform.

Arbetet med att minska skolans och förskolans byråkrati och administration bör fortsätta. Pedagogernas tid för planering och kompetensutveckling ska garanteras. De administrativa uppgifter som kan utföras på ett bättre sätt av administrativ personal ska läggas på just dessa. För de elever som har särskild nytta av att ha mer stöd från vuxna kan fler elevassistenter och elevkordinatorer utföra detta mycket viktiga jobb.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan, en kvalitativt bra förskola är en av de viktigaste insatserna för att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Både i förskola, skola och fritidshem behövs satsningar som möjliggör grupper med färre barn, så lärarna kan ge varje barn den uppmärksamhet och stöd som behövs. Vi vill också ha ökade satsningar på elevhälsan, studie- och yrkesvägledning så att det elevnära arbetet inom dessa områden ökar. Vi vill säkerställa att alla lokaler är ändamålsenliga och stimulerande, inklusive goda möjligheter till utevistelse.

Modersmålsundervisning och studiehandledning är grundläggande för en demokratisk skola. Alla nyanlända elever till Malmö har rätt till en kvalitativ kartläggning och en trygg introduktion i den nya skolan.

Skolan har ett stort ansvar för barns tillgång till kultur. Vi vill öka resurserna för att skolorna ska kunna erbjuda t.ex. film- och teaterbesök. Samtliga elever bör varje termin garanteras minst ett besök på stadens kulturinstitutioner och i det fria kulturlivet och alla skolor ska få möjligheter att utveckla den skapande verksamheten.

Avslutningsvis är vi allvarligt oroade över de konsekvenser stadens planerade ekonomiska sparkrav och effektiviseringar kommer att ha på skolan. Vi tror på en annan väg, det är den jag nu försökt ge er en tydlig bild av.