Idag pågår flera uppror – bland lärare och undersköterskor, på förskolor och socialtjänst – mot nedskärningar och stress, och för mer resurser, högre lön och bättre arbetsvillkor.

Malmö stad behöver fler anställda i välfärden. Det behövs fler kollegor för att höja kvalitén. Arbetsförhållandena behöver förbättras kraftigt både för att behålla personal och för att rekrytera, brist på kvalificerad personal är ett problem inom flera områden. Malmö stad måste bli en attraktiv arbetsgivare!  

Vänsterpartiet satsar därför mer resurser inom alla välfärdsområden – skola, förskola, LSS, socialtjänst och äldreomsorg – för att kunna anställa fler, för bättre arbetsförhållanden och för att höja kvalitén i verksamheterna. Vi kompenserar också fullt ut för pris- och lönehöjningar i verksamheterna och kan därför heltidsanställa 1000 fler inom förskola, skol, vård och omsorg, och socialtjänst. Vi slutar använda allmän visstidsanställning, tar bort delade turer och anställer på heltid tills vidare.

Det går inte att göra om man som Socialdemokraterna och Liberalerna skär ner med 285 miljoner genom att inte kompensera för priser och löner fullt ut.

Bra arbetsförhållandena beror dock inte bara på vilka resurser som ges, utan också den status och det ansvar som personalen får. Malmö stad måste som arbetsgivare på allvar gå från kontroll och lydnad som viktigaste styrredskap, till en tillitsbaserad styrning där personalen ses som kompanjoner och är med och styr. Arbetsplatsdemokrati ger inte bara större engagemang och hälsa, det ge också en bättre ekonomi.

Vårt mål är 6 timmars arbetsdag / 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Vi måste kräva av regeringen att en allmän arbetstidsförkortning införs. I väntan på det vill vi att Malmö stad går före och påbörja en arbetstidsförkortning för vårdyrkena.

Malmö stad har idag som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi. Medlingsinstitutet visar att städare i entreprenadföretag har 1,1% lägre löneutveckling varje år jämfört med städare i kommunal regi. Statistik från Kommunal visar att undersköterskor i privata företag får en månadslön som är 2300 kr lägre än inom kommunen. Skattepengar som skulle gå till verksamhet och lön går alltså istället till vinst i privata företag.

Vänsterpartiet vill återta privatiserad verksamhet till kommunal regi. Det spar miljoner och ger bättre arbetsvillkor och bättre lön till personalen. Vid de upphandlingar som ändå görs skall krav ställas på bra arbetsvillkor med kollektivavtal, jämte sociala åtaganden och miljö- och klimatkrav.

Äldreomsorgen behöver mer personal och kompetent personal som har tid och kontinuitet. För att bryta den isolering som många äldre som bor kvar hemma lider av behöver det också byggas nya trygghetsboenden som även de med låga pensioner har råd att flytta till. Det behövs både trygghetsboenden utan biståndsbedömning som förmedlas till äldre via Boplats Syd och biståndsbedömda trygghetsboenden som förmedlas efter behov.

För goda arbetsförhållanden och välfärd för alla!