Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken.  framsidaBudget  Kommunens ekonomi påverkas oerhört mycket av rikspolitiken.När vi nu har en regering som lägger en budget som framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag. Får vi inte till en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Klicka på bilden till höger för att läsa hela budgeten

– Vänsterpartiet anser att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle. Budgeten är ett medel för att åstadkomma detta. Genom den kan vi omfördela makt och resurser. En bra och tillgänglig välfärd utjämnar klassklyftor och ojämlikhet. Utgångspunkten för Vänsterpartiet är att det är Malmöbornas behov av en utbyggd välfärd som ska styra budgeten, inte tvärtom, säger Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd.

Vi finansierar våra satsningar med en skattehöjning på 1 krona. En höjd skatt innebär att nivån på välfärden blir högre varje kommande år i förhållande till en oförändrad skatt. Det innebär en kvalitetsökning över tid, till skillnad från tillfälliga inkomstökningar. En kommunal skattehöjning med en krona innebär 125 kronor extra skatt i månaden för dig som tjänar 20 000, tjänar du 25 000 får du bidra med 168 kronor extra. Den som har en månadsinkomst på 100 000 kronor får bidra med en extra tusenlapp i månaden.

– Vänsterpartiet gör inte som den styrande minoriteten, vi finansierar vår budget fullt ut och räknar upp anslagen för prisökningar, att antalet invånare blir fler och att lönerna stiger. Vi vill inte ha fler nedskärningar, en höjd skatt är bättre än en dålig välfärd, säger Anders Skans (V), gruppledare.

 

Särskilda satsningar

Det förebyggande arbetet är det viktigaste för att skapa en hel och trygg stad, vi satsar därför 100 miljoner kronor i syfte att utveckla Arbetsmarknads- och socialnämndens  verksamhet. Vi vill skapa möjligheter för verksamheterna att arbeta med lösningar för individer och familjer att komma i självförsörjning, höja kvaliteten i verksamheterna generellt och förbättra arbetsvillkor. Vi satsar också 50 miljoner i syfte att anställa personer som i dagsläget går på försörjningsstöd, och enbart saknar ett arbete för att kunna försörja sig själva, i Malmö Stads verksamhet.

För att göra förstärkningar av både den pedagogiska verksamheten, elevhälsan och färre barn i barngrupperna satsat vi totalt 250 miljoner kronor på de olika skolnämnderna.

För att främja det fria kulturlivet och Malmöbors tillgänglighet till kultur, satsar vi 15 miljoner kronor på kulturnämndens verksamhet och 10 miljoner kronor på fler mötesplatser och fritidsgårdar med hög kvalitet.

För att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och kvalitet i vård och omsorg samt funktionsstöd satsar vi totalt 150 miljoner kronor.

Vi vill sänka höga politikerarvoden för kommunalråd till ett prisbasbelopp och sparar därmed 4 miljoner kronor under 2020. Vi vill inte sälja ut den kommunala marken, utan istället att den upplåts med tomträtt. Vi permanentar och förstärker projektet Tryggare Malmö och för därför över 10 miljoner till Miljönämnden för att speciellt utöka bostadstillsynen. Vi dubbelbeskattar inte MKB’s hyresgäster och väljer därför att inte ta ut någon vinst från bolaget, till skillnad mot den styrande minoriteten.

Genom återkommunalisering av privata verksamheter sparar vi totalt 195 miljoner kronor.

 

Våra målområden: 

Ett hållbart Malmö

Klimatet kan inte vänta! Vi behöver kraftfulla åtgärder för att nå målet om ett fossilfritt Malmö och göra allt vi kan för att förhindra den katastrof vi står inför. Vi har en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före.

Bostaden är en rättighet – inte en handelsvara

Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag. Vi vill bygga bra bostäder som vanligt folk har råd att bo i och låta MKB’s pengar gå till renoveringar och sociala insatser istället för till drift av kommunens andra verksamheter.

Ett hållbart arbetsliv och en skola för alla

Vi vill se ett hållbart arbetsliv och en skola för alla! Vi vill anställa fler i Malmö Stad. Fler vuxna i förskola och skola, färre barn i barngrupperna, fler händer i hemtjänsten och socialtjänsten. Ett arbete ska vara en rättighet för alla som kan arbeta i Malmö, så skapar vi en välfärd för alla.

Alla människors frihet

Malmö ska vara en stad fri från diskriminering. Vi vill se mer kultur för alla, kraftfulla åtgärder mot diskriminering och hatbrott samt en antirasistisk och feministisk politik på riktigt. För oss handlar frihet inte om val, det handlar om att alla ska få förutsättningar att leva fria, goda liv.