Kvällens möte hade en fullspäckad dagordning, som gav tillfälle till intressanta diskussioner och en rad fattade beslut.

Mötet inleddes med besök av Mats Billberg Johansson som gav en kort sammanfattning av utkastet till organisationsutvecklingsgruppens slutrapport. Detta följdes av en diskussion om bland annat möjligheter att engagera fler medlemmar, hur vi kan övergå till mer fokus på politik istället för administration, stadsdelsorganisering och andra möjliga organisationsformer. Organisationsutvecklingsgruppen har gjort ett gediget arbete och vi ser fram emot slutrapporten.

Sedan inledde Joel Nordström en diskussion som hade som syfte att landa i val av en redaktionsgrupp för ”Vision 2022”. Gruppens uppgift är att skriva ett dokument om var partiföreningen bör befinna sig i början av år 2022 som sedan ska behandlas i någon form på årsmötet (enligt styrelsebeslut i september 2019). Mötet valde Miranda Borgkvist, Richard Olsson, Emma-Lina Johansson och Joel Nordström till denna redaktionsgrupp.

Verksamhetsplanen för 2019 slår fast att vi under året ska inleda ett arbete med stadsdelsorganisering. Vi har tidigare beslutat att välja ett områden som pilotprojekt. Eftersom styrelsen haft mycket att göra under året har detta blivit något försenat. Efter en omfattande diskussion valde mötet nu Nydala som område för stadsdelsprojekt. Detta delvis för att vi har bra lokaler i området i form av Kvarnby Folkhögskola. Utskott uppmanas nu att genomföra ett/flera möte(n) på Kvarnby innan nästa årsmöte. Vi kommer även att satsa lite extra på mobilisering för Socialistisk konferens den 24 november på Kvarnby.

Richard Olsson inledde sedan en diskussion om kommande verksamhetsplan. Vi uppdrog åt styrelseledamöter i redaktionsgruppen för ”Vision 2022”, det vill säga Miranda Borgkvist, Richard Olsson och Joel Nordström (Emma-Lina Johansson tillfrågas att medverka) att skriva ett utkast till verksamhetsplan, som behandlas på styrelsemötet den 12 december.

Vi diskuterade också det praktiska arbetet inför årsmötet 2020. Bland annat handlade diskussionerna om hälsningsanföranden och var mötet ska hållas. En grupp bestående av Minna Skans, Shifte Mosalli, Joel Nordström och Nina Jakku valdes, som ansvariga för det praktiska inför årsmötet. Bland annat ska dessa ta fram förslag på dagordning, arbetsordning och justera förslag på hälsningsanföranden till kommande styrelsemöten.

Vi antog också, med vissa justeringar, ett förslag till debattartikel om partiprogrammet skriven av Patricia Olsson Escalante och Joel Nordström. Den ska i första hand publiceras i Flamman. Vidare fastslog vi en budget för återvärvningsringningar som pågår året ut. Slutligen godkändes en skriftlig uppföljning av styrelsens arbete och lades till handlingarna.

Rapporten är skriven av Nina Jakku