Vänsterpartiet har lagt en motion om att Malmö stad ska ta fram en ny markanvisningspolicy som säger att kommunen från fall till fall ska avgöra upplåtelseform och att tomträttsupplåtelse ska vara det normala. Alltså en förändring från idag då exploatören själv bestämmer om att hyra eller köpa, och då kommunens mark säljs ut i mycket stor utsträckning. Vänsterpartiets två huvudsakliga argument är att tomträttsupplåtelse ger kommunen en stabilare ekonomi och att kommunen också behåller sin rådighet över den gemensamt äga marken. 

I dessa budgettider är det svårt att förstå att övriga partier i Malmö väljer bort möjligheten till stabila och säkra hyresintäkter från tomträttsupplåtelse och istället väljer att sälja och få tillfälliga inkomster när konjunkturen är hög och kanske inga alls vid lågkonjunktur.

Vi kunde i vintras läsa att Malmö Industrial Park i Norra hamnen kan hyras eller säljas. Hyrs den ut istället för säljs så är det till ekonomisk fördel för kommunen redan efter 16,6 år. Därtill kommer att Malmö stad i framtiden också tar del av den värdeökning som exploateringen av hamnen ger. Detta är långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt. En övergång till generell tomträttsupplåtelse av kommunens mark skulle ge Malmö stad en viktig och stabil intäkt som skulle va ett gott tillskott till välfärdens finansiering.

Men allt handlar inte om pengar. Tomträttsupplåtelse gör till skillnad från försäljning också att Malmö stad fortsatt har viss rådighet över marken. Tomträttsupplåtelse gör att kommunen till exempel kan kräva att lägenheterna som byggs ska va hyreslägenheter, vi kan då också sänka avgälden för marken och bidra till lägre hyror i nyproduktion. Rådigheten gör det också enklare för kommunen att till exempel bygga en ny förskola i ett äldre bostadsområde, då man inte behöver köpa tillbaka marken om den är upplåten med tomträtt.

För industrimark kan vi också ställa krav på vad marken skall användas till, eller snarare att den ska användas. För obebyggda tomter kan tomträttsavtalen sägas upp. Kommunen har då en fortsatt kontroll. Detta är mycket viktigt, särskilt i områden av strategisk betydelse.

Jag blir rädd när övrig partier här i Malmö nu är beredd att sälja ut Norra hamnen. Malmö Industrial Park i Norra hamnen är här åter ett exempel. Säljer kommunen ut marken i vår nya hamn så säljer vi bort rådigheten över den. Med tomträttupplåtelsen kommer Malmöborna fortsatt att ha en kontroll över detta strategiskt viktiga område för kommunen.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets motion för en markupplåtelsepolicy för långsiktigt god ekonomi, god stadsplanering och lägre hyror. Liksom för att Malmö skall byggas demokratiskt och jämlikt.