Nu är hösten definitivt här, och styrelsen är i full gång igen!

Styrelsen träffades den 8 september för ett heldagsmöte på Kvarnby folkhögskolas lokaler i Hindby. Dagen inleddes med könsseparatistiska förträffar som också skedde igen efter lunch. Mötet var späckat med diskussioner om partiföreningens längre strategier kring ekonomi, anställningar, tidningar och en del studier. Ekonomidiskussionen var förutom en uppföljning av föreningens ekonomiska situation även en diskussion av hur partiföreningen bör tänka kring sin ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Detta för att styrelsen genom verksamhetsplanen för 2019 fått i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan för mandatperioden. Frågor kring hur vi ska hantera vår goda ekonomiska situation och hur vi ytterligare kan förbättra den diskuterades. Styrelsen beslutade att återkomma till ämnet senare under året.

Gällande anställningar antog styrelsen dels ett dokument med riktlinjer kring hur Vänsterpartiet Malmö ska vara som arbetsgivare men hade även en längre diskussion kring hur partiföreningen bör planera sina anställningar för resterande mandatperiod. Detta utifrån vilka behov och prioriteringar partiföreningen bör göra. Styrelsen beslutade att undersöka detta närmre och återkomma till frågan längre fram.

Åttonde mars diskuterades och det togs beslut om resor till Vänsterdagarna. Styrelsen tog även del av utvärderingen av EU-valrörelsen som nu är klar.

Styrelsen har även hunnit ha ytterligare ett möte, den 16 september, där remissförslaget till nytt partiprogram diskuterades och ett förslag till svar antogs. Detta läggs sedan fram för behandling av medlemmarna på ett medlemsmöte den 13 oktober.

Framtagandet av en egen policy mot hot och hat diskuterades, tidsplanen för styrelsen reviderades och det gjordes även ett fyllnadsval till styrelsens arbetsutskott. Nästa styrelsemöte äger rum den första oktober och innan dess är det ett medlemsmöte den 26 september där vi får besök från programkommissionen och kan diskutera förslaget till nytt partiprogram.

Hösten kommer alltså präglas av ideologiska diskussioner vilket många av oss ser fram emot!

Denna summering har skrivits av Joel Nordström.