På Miljönämndens senaste möte stod den fördjupade översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn på dagordningen. Avsikten med planen är att bebygga området, att förtäta så att Östervärn och Södra Kirseberg binds ihop med varandra och med den centrala staden. Målet är´en ”tät, grön och funktionsblandad stad”.

Malmö Stad har ambitiösa miljömål, men tyvärr uppnås endast några få. Bland dessa finns ”Malmös blå och gröna värden” som syftar till att värna om och utöka stadens parker, grönområden och vattenmiljö. Men tyvärr minskar arealen grönytor och de flesta biologiska värden uppvisar negativa trender. Med anledning av detta ser vi med oro på den fördjupade översiktsplanen som bl. annat innebär att Lundavägens koloniområde vid Österports station försvinner eller i bästa fall flyttas. Det misstaget har gjorts förr bl.a. när  en stor del av det närliggande koloniområdet vid Ellstorp revs för ett tjugotal år sedan och som sedan dess förblivit en mer eller mindre ödetomt.Redan 2014 kritiserade koloniägarna den föreslagna översiktsplanen som skulle innebära att ett av Malmös äldsta koloniområde jämnas med marken och ersätts av en knutpunkt kring Östervärns station med affärer, kontor och bostäder. Den äldsta kolonistugan är från 1914, där finns äppelträd som många aldrig hört talas om, Geijeräpplet, och även ett av Malmös största päronträd,10 meter högt, argumenterade koloniägarna, som då kämpade för att bevara denna gröna oas. Dom kände sig lurade och helt överkörda! Att flytta området, även om det sker med största varsamhet, är inte heller en bra lösning, speciellt inte för de koloniägare som bor runt Värnhem, samtidigt som behovet av mer centrala grönområden är skriande. Vi ser dessutom ett ökat intresse för stadsodling då Malmöborna efterfrågar alltmer närproducerade produkter. Och  att kunna se ut över en grönskande koloni är något som de framtida boende i området säkert kommer att uppskatta. Utifrån alla dessa värden borde Lundavägens koloniområde bevaras!

Det har varit en lång process som nu närmar sig slutet och många har fått föra fram sina synpunkter. Förslaget var ute på remiss från mitten av februari 2015 till slutet av maj och den sista synpunkten inkom 30 juni samma år. Bland de som yttrade sig mot att området rivs eller flyttas finns förutom Vänsterpartiet, Stadsområdesnämnd Norr, SKPF, Lundavägens Koloniområde och ett flertal privatpersoner. De vill alla bevara kolonierna på sitt nuvarande läge men göra området mer tillgängligt för allmänheten.

På Miljönämndens senaste möte (21.05.2019) föreslog Vänsterpartiet att koloniområdet vid stationen särbehandlas och därigenom bevaras. Miljönämnden antog Översiktsplanen ÖP 2034 Södra Kirseberg och Östervärn med tillägget att Lundavägens koloniområde klipps ur och dess bevarande utreds ytterligare. Vi fick stöd för detta förslag av övriga oppositionspartier i nämnden vilket medför att vi återigen lyft bevarandet av koloniområdet.

Tobias Petersson & Gunilla Ryd

Koloni