Gunilla Ryd och Tobias Petersson från miljönämnden granskar utformningen av Malmös centrala hamn.

Gamla Svävarterminalen, Smörkontrollen och färjeramperna utgör delar av etapp ett inom utbyggnaden av Nyhamnen. I samband med Miljönämndens senaste sammanträde var vi på studiebesök i Nyhamnen för att få del av planering och framtida utformning av Malmös centrala hamn.

Förändringen av Nyhamnen kommer att vara påfallande. Den lyfter en rad frågor om utemiljön, miljögifter i mark och vatten, grönyta och vilket transportsystem som bör byggas in i stadsdelen. Vem man planerar för måste också tas hänsyn till. Processen för förvandlingen av Nyhamnen är ännu ej helt utarbetad. Vi måste därför vara vaksamma på dessa frågor då de snart ska upp på bordet. Nyhamnen behöver förändras radikalt men vi vill se en Nyhamn för alla, en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Våra medborgares köpkraft får ej vara det som bestämmer vem som har tillgång eller rätt att bo till nya områden. Vi måste garantera en utveckling av Nyhamnen som blickar långt in i framtiden så att hus, transporter och tjänster inom denna nybebyggelse verkar inom planetens gränser. Bygg och planeringsprocessen måste ske med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta är krav vi, som medborgare och politiker, måste ställa när vi upphandlar, planerar och godkänner utbyggnad av nya områden.

Den nya Nyhamnen är snart här. Låt oss tillsammans påverka processen och göra den till en plats där Malmöbor kan vistas och leva samtidigt som stadsdelens fotavtryck ryms inom planetens gränser.

Ett sätt vi kan arbeta med utvecklingen i t.ex. områden som Nyhamnen är med ett miljöprogram med tillhörande handlingsplan som antagas av KF så att alla berörda nämnder tar ansvar för att förverkliga ändamålsenliga åtgärder. Det räcker inte med att komma överens om målet utan även se till att genomföra det.