Vår personal är den viktigaste resursen vi har, både som arbetsgivare och som Malmöbor. Det är vår personal som tar hand om våra barn i förskolan och skolan, som ser till att de har en meningsfull fritid, som stöttar oss som behöver hjälp under livets gång oavsett om det är vård i hemmet eller socialt stöd vi behöver. Det är vår personal som ser till att vi kan ta oss fram på våra gator, som låter oss njuta av vackra parker och som tar hand om dem av oss som inte kan bo i ett eget hem.

Men det är i årets personalredovisning tydligt att det krävs en socialistisk, feministisk och antirasistisk politik för att vår personal ska ha det bra.

Bland de femton största yrkeskategorierna i Malmö stad är det sju yrkeskategorier som har sjukfrånvaro över genomsnittet, av dessa är det fyra som hade en ökande sjukfrånvaro under 2018: förskollärare, vårdbiträde, sjuksköterska och elevassistent. Den största ökningen av sjukfrånvaron var bland elevassistenter som är kvinnor. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män i samtliga av de femton största yrkeskategorierna.

Andel heltidsanställda kvinnor var 84,8%, andelen män var 87,6%, Högst andel medarbetare med deltidsanställning återfinns i yrkeskategorierna undersköterska, stödsassistent LSS och vårdbiträde.

De yrkeskategorier som har högre andel timavlönade medarbetare av all närvaro än genomsnittet är vårdbiträden, stödassistenter LSS, assistenter, barnskötare och sjuksköterskor.

Under 2018 tog 17,4 % av kvinnorna ut föräldraledighet och 14,7 % av männen.

Den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad var högre för chefer som är män än för chefer som är kvinnor. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt 20,2 medarbetare medan chefer som är män hade i genomsnitt 16,7 medarbetare. Den förvaltningen som hade högst andel chefer med 26 medarbetare eller fler, var hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen

Vad säger det oss som arbetsgivare? Att så länge överskottsmålet är uppfyllt så blir allting bra?

Malmö stads JÄMIXpoäng 2017 var 96 poäng vilket var en minskning jämfört med 2016 då Malmö stad fick 119 poäng, 2014 gav mätningen ett index på 123 och 2013 125. Martina Skrak, vänsterpartiets tidigare kommunalråd prisades till och med för sitt jämställdhetsarbete i kommunen. Vad har ni gjort?

Nej, ni må ha uppnått det finansiella målet, men knappast målet om Malmö som en jämställd och jämlik stad. Det är konsekvent kvinnor i de mest utsatta och lågavlönade yrkena som drabbas hårdast av er nedskärningspolitik. Jag förstår att ni väljer att ta bort frågor om arbetsmiljö i medarbetarenkäten, såklart är “ett hållbart medarbetarengagemang” mycket skönare att mäta. I tider av individualism och nyliberala idéer är såklart motivationen hos medarbetaren att bidra till staden viktigare än stadens kollektiva ansvar för sina anställda. Var är frågorna om arbetsmiljö? Var är redovisningen av personalens upplevelse av den?

Arbetsmiljön, liksom jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering kräver ett prioriterat, strukturerat arbete. Inte en privatisering av LSS:en istället för att fullfölja arbetet med jämställdhetsintegrering.

Vi vill se konkreta åtgärder på personalpolitikområdet. Vi vill se en tillitsbaserad styrning som arbetar strukturerat med arbetsmiljöfrågor och jämställdhet. Vi vill se konkreta krav från våra nämnder på vilka resurser de facto behöver för att kunna minska sjukfrånvaro, höja kvinnolöner, införa heltid som norm, ta bort de delade turerna.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att stadskontoret fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön, men vi anser att det finns ett behov av än mer konkreta åtgärder.

Vi yrkade därför i kommunstyrelsen på att nämnderna i budgetskrivelserna ska skriva in vilka resurser de behöver för att minska antalet personal/chef så att ingen chef har fler än 40 medarbetare, minska deltidsanställningar kopplat till att man inte orkar arbeta mer än deltid, minska sjukfrånvaro och minska antalet delade turer. Borgarna väntar jag mig knappast stordåd av på det personalpolitiska området, men tyvärr verkar inte de styrande partierna heller vilja göra det som krävs för att vår personal ska ha det bra.