På dagens kommunfullmäktigemöte debatterade Vänsterpartiets ledamot Carin Gustafsson Malmö Stads LSS-boendenas eventuella privatisering. Läs hela hennes inlägg här:

“Tack för ordet

Vänsterpartiet vill börja med att beklaga att vi har medborgare som inte får sina beviljade insatser verkställda inom rätt tidsram. För att korta köerna finns det olika viljor i den här församlingen. Idag vill jag höra vad Socialdemokraterna tycker i frågan. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att det är Malmö stad som ska bedriva LSS Bostäder i egen regi med god insyn i verksamheten, hög kvalitet för brukarna och trygga anställningar.

28 november röstade funktionsstödsnämnden igenom att ge i uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling”. Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot. Strax därefter fick dåvarande gruppledaren för Socialdemokraterna i funktionsstödsnämnden be om ursäkt inför repskapet för att han och hans partikamrater inte reagerat och röstat emot.

På funktionsstödsnämndens decembersammanträde önskades det först att ärendet skulle tas upp igen men sedan inte. Ingen socialdemokrat fick sedan förnyat förtroende att sitta kvar i funktionsstödsnämnden den här mandatperioden. Men imorgon lägger ni Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna fram ett förslag om att

  • Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda den vidare hanteringen för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi och därefter åkomma till nämnden med förslag om den vidare hanteringen, samt att:
  • Funktionsstödsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om den vidare hanteringen för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.

Min fråga till Socialdemokraterna är, vad är egentligen er inställning till privata alternativ inom LSS? Är ni för eller är ni emot en privatisering av LSS Bostäder? Eftersom nuvarande gruppledare för socialdemokraterna i funktionsstödsnämnden finns med oss idag i fullmäktige så ställer jag gärna den här frågan direkt till dig Mediha Ahmadi Pir Hosseinian;

När Vänsterpartiet imorgon på funktionsstödsnämndens sammanträde yrkar på att upphäva beslutet från 28 november dvs att funktionsstödsförvaltningen INTE ska utreda eller initiera en kravställd upphandling av LSS och socialpsykiatriboenden— hur ställer ni socialdemokraterna er till det?

Vill Socialdemokraterna utreda något ni egentligen är emot? Och hoppas på att förvaltningen kommer fram till det ni vill? Varför ska vi lägga skattepengar och tjänstepersoners arbetstid på detta?

Inom Kommunals avtalsområde har privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel tillsvidareanställda, fler deltid, färre med rätt kompetens jämfört med offentlig sektor. Personal upplever sig mindre nöjda, ha mindre inflytande och vara mindre motiverade. Hur går ens att utreda en upphandling ihop med det trygghetslöfte som ni gav till till Kommunal under valrörelsen i höstas? Hur går det ihop med att arbeta för goda arbetsvillkor, en god grundbemanning, slopa delade turer, ha heltid som norm, undvika bemanningsföretag, ge arbetstagarna ett gott inflytande på arbetsplatsen för att ta några exempel.

LSS Boenden skiljer sig från tex äldreboenden ur det hänseendet att här bor personer hela sina liv. Ett LSS Boende kan därför inte avvecklas lättvindigt och funktionsstödsförvaltningen har redan idag problem med att externa placeringar hos privata aktörer avslutas huxflux och kommunen måste omedelbart ta emot en person med stora behov vilket leder till stort lidande för individen och stora kostnader för kommunen. Jag kan således konstatera att imorgon är Vänsterpartiet det enda parti som vill fortsätta se att Malmö stad driver sina LSS Boende egen regi och står fast i den politiska ståndpunkten både innan valet och nu.”