Vänsterpartisten Anders Andersson har ställt en interpellation till socialdemokraten Sedat Arif. På dagens kommunfullmäktige debatterades frågan.

Vänsterpartiet har alltid hävdat att socialt förebyggande arbete är en viktig del i att bekämpa sociala problem, missbruk och kriminalitet. För att komma till rätta med gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Malmö menar vi att det behövs en massiv satsning på förebyggande socialt arbete inom skolan, förskolan och socialtjänst. Det behövs särskilt ett socialt förebyggande arbete som är uppsökandet.Socialdemokrater och Liberaler tycks mena att det behövs ett socialt förebyggande arbete, men i den utsträckning som dagens budget medger, eller kanske lite mer om man kan digitalisera eller göra besparingar på annat håll inom socialförvaltningen. Man säger sig vilja ta krafttag mot kriminaliteten och otrygghet och föreslår i budget fler övervakningskameror och ordningsvakter, inte mer socialt förebyggande arbete vilket faktiskt skulle göra skillnad.

Socialtjänsten i Malmö är starkt underfinansierad. Arbetsmarknads- och socialnämnden gör ideligen stora underskott. Det förebyggande arbetet i Malmö är starkt eftersatt. Tre av fyra socialsekreterare i Malmö säger att socialtjänsten i kommunen arbetar för lite med förebyggande insatser. Socialsekreterare pressas av effektiviseringar, och människor som behöver försörjningsstöd pressas hårt för att nämndens budget skall hållas. Det förebyggande arbetet får stå tillbaka, precis som Sedat förklarat, tills man har sparat på något annat håll. Budgetsystemet är med andra ord helt galet och går emot Malmökommissionens tankar om sociala investeringar som både individen/familjen och kommunen skulle tjäna på på längre sikt.

För att kunna garantera barn och ungdomar trygga uppväxtvillkor behöver förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst nu ges tillräckliga resurser. Elevhälsan behöver byggas ut och samarbetet mellan socialtjänst och skolkuratorer behöver förbättras. De ungdomar som känner utanförskap och hopplöshet måste socialtjänsten finna och ge stöd. Görs inte detta uppsökande arbete tidigt så ökar risken för mer lidande, missbruk, kriminalitet och ökade samhällskostnader.

Nu satsas det på polisen nationellt, 10 000 nya tjänster, ska det bli. Från polisen har det sagts att en motsvarande satsning borde göras på socionomer. Detta för att stoppa rekryteringen till kriminaliteten, vilket är en förutsättning för att polisen skall kunna lyckas med sitt arbete.

Varför överväger nu Socialdemokrater och Liberaler att låta ordningsvakter patrullera Malmös gator, när man istället kan anställa fler socionomer? En långsiktig satsning på uppsökande socialt förebyggande arbete är kommunens bästa sättet att motverka kriminalitet och att skapa en trygg stad. Vänsterpartiet frågar varför inte detta görs?