Skall Malmö få de bästa skolorna, den bästa äldreomsorgen och den bästa socialtjänsten så måste Malmö stad vara den bästa arbetsgivaren

Socialdemokraterna och Liberalerna har viss ambition, men ger i sitt budgetförslag inte de resurser som krävs för att kunna förverkliga den. Det krävs inte lite omfördelning mellan förvaltningarna, utan ett rejält tillskott av resurser. Endast Vänsterpartiet är berett att göra detta.

I Malmö skall heltid vara norm. Trots det jobbar ungefär hälften av Kommunals medlemmar fortsatt deltid. Detta på grund av hur arbetet är organiserat och på grund av att många inte orkar jobba heltid. Arbetet måste därför organiseras så att heltid med schemalagd arbetstid blir det normala och att det under dagen finns tid för återhämtning.

De tillfälliga “enkla jobb” med låg lön som Socialdemokrater och Liberaler vill ha riskerar att tränga undan vanliga jobb, särskilt i verksamheter som skall skära ner. De pressar lönerna och gör merarbetsmarknaden än mer osäker. Vänsterpartiet föreslår istället vanliga jobb med kollektivavtal. Inom vård och omsorg satsar vi 130 miljoner för att bemanningen skall kunna höjas och arbetsförhållandena skall kunna bli bra. Vi föreslår också att kommunen garanterar jobb till de som väljer att utbilda sig till undersköterska och barnskötare.

Socialdemokraterna har länge lovat att ta bort de delade turerna, utan att ha förverkligat löftet. Vänsterpartiet satsar nu 30 miljoner för att de delade turerna skall kunna börja avskaffas, utan att arbetsförhållandena på annat sätt försämras.

 Malmö stad behöver en tillitsbaserad styrning och ledning där proffsen tillåts vara proffs. Inte bara för lärare och rektorer och inte som en del i nedskärningspolitiken som socialdemokraterna och liberalerna föreslår. Vänsterpartiet menar att tillitsbaserad styrning och ledning ska genomsyra hela kommunen och gälla alla yrkesgrupper. Bort från toppstyrning, överdriven kontroll och minutschema – till att personalen ges kontroll över sitt eget arbete och tillåtas använda hela sin kompetens.

 Idag gör privata aktörer stora vinster på pengar som var avsedda för välfärd och personal. Vi ser det inom skola, socialtjänsten och äldreomsorgen. Aktiebolag har alltid som uppgift att göra vinst till aktieägarna och det gör att man måste tumma på verksamhetens kvalité eller på personalens arbetsförhållanden eller lön. Kommunals statistik från förra året visar att personalen hos privata utförare inom äldreomsorgen har mer osäkra anställningar, mer deltidsarbete och lägre lön. En heltidsanställd hos en privat utförare har i genomsnitt 2300 kronor mindre i månadslön jämfört med en kommunanställd. Vänsterpartiet vill driva Malmös välfärd i kommunal regi. På så sätt kan välfärd med god kvalité och goda arbetsförhållanden garanteras.

 Vänsterpartiet vill därtill starta projekt med sex timmars arbetsdag och vi vill avskaffa allmänna visstidsanställningar, så kallade AVA-anställningar, i Malmö stad

Skall Malmö få de bästa skolorna, den bästa äldreomsorgen och den bästa socialtjänsten så måste Malmö stad vara den bästa arbetsgivaren. En god välfärd kräver goda arbetsförhållanden för personalen. Vänsterpartiet har en politik och en budget för detta.