Vi lever i en osäker politisk tid. Vi vet fortfarande inte hur regeringen kommer att se ut. Det vi vet är att det blir en högerbudget som kommer att ligga till grund för statens finanser det kommande året. Staten kommer därmed inte att bidra till en utveckling av vår gemensamma välfärd eller satsa på sociala reformer. Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken – kommunen måste göra ett val och vi i Vänsterpartiet väljer att satsa på Malmö.

Vi ser hur våra skolor, vår äldrevård och vår socialtjänst är gravt underfinansierade. Åtgärdsplaner, nedskärningar och försämringar i kvalitet är vardagsmat i Malmö. Det beror främst på de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå, som minskat skattemedlen till välfärden och urholkat kommunernas budgetar. Malmö stads budget har varit på svältgränsen i flera år, vi kräver en nysatsning.

En förändring av politiken på riksnivå där Vänsterpartiet får ökat inflytande skulle ge mer pengar till Malmös välfärd från staten. Vi behöver en statlig politik som omfördelar resurserna i samhället från de rika till de behov som finns. En skattepolitik som beskattar höga inkomster, kapital, arv och förmögenheter. Detta är vårt huvudalternativ till en ny ekonomisk politik. En statlig progressiv skatt är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en dålig välfärd. Om inte regering och riksdag vill höja skatteintäkterna så måste vi göra det lokalt.

Det handlar om politisk vilja: Vi kan välja att se på medan välfärden krackelerar, eller agera och göra någonting åt det.

Vänsterpartiet ser med oro på de konsekvenser nedskärningar, ytterligare privatiseringar och ökad segregation innebär för vårt gemensamma samhälle. Att välja mellan S och Ls budgetförslag eller M och Cs är som att välja mellan pest eller kolera. Nedskärningar inom skola och kultur, status quo inom vård och omsorg och arbetsmarknad och socialtjänst.

Det gör mig förvånad, att man väljer att gå in i politiken utan visioner, där det främsta målet verkar vara att se till att budget är i balans och att ens egen lön går upp. Jag vill inte vara en sådan politiker. Jag vill inte lägga förslag om att höja min egen lön samtidigt som den som drabbats av olycka och behöver stöd från samhällets yttersta skyddsnät ska piskas hårdare.

Vi i Vänsterpartiet vet att det går att göra annorlunda, vi har visionerna för Malmö.

Vi vill se ett jämlikt Malmö. Ett Malmö där alla barn har rätt till en likvärdig skolgång och meningsfull fritid, där våra äldre ska få en bra och värdig omsorg och där vår uppgift som politiker är att se till att varje människa får leva i frihet och har möjlighet att uppfylla sina drömmar. Redan som liten har du rätt att mötas med respekt och förståelse för din livssituation och det bemötande ska sedan följa dig genom livet. Varje Malmöbo ska ha möjlighet att påverka sin egen situation, sin arbetsplats och vårt gemensamma samhälle. Så bygger vi en stad som håller ihop.

På alla välfärdens område lägger vi in resurser. I vår budget förstärker vi socialtjänstens budget så att det går att arbeta förebyggande. Vi bygger en stad för människor, inte bilar – och vi satsar på kulturen.

Vi vill se en bättre arbetssituation för alla anställda i Malmö Stad. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, slopade delade turer och satsningar på bristyrkesutbildningar med jobbgaranti är absoluta krav för att göra Malmö till en attraktiv och bra arbetsgivare – men också för att säkra kvaliteten på Malmöbornas service.

Vi förstärker äldreomsorgen med 130 miljoner, så att vi kan öka personaltätheten och ta bort de delade turerna. Funktionsstödsnämnden som dras med stora hot om nedskärningar förstärks med 120 miljoner.

Vi välkomnar S och Ls texter om att förstärka elevhälsan och förbättra sex- och samlevnadsundervisningen, men kan samtidigt inte låta bli att undra hur ni ska lyckas med det när ni drar ner skolans resurser? I vår budget förstärks skolan med 100 miljoner, dels genom en stor satsning på fler kuratorer men också medel för att anställa fler i skolan överlag.

Vi vill se ett stopp för privatiseringar och istället återkommunalisera t.ex. vårdboenden, städning, sophämtning och vinstdrivna skolor. Våra skattepengar ska inte gå till riskkapitalisters vinster och skatteparadis, de ska tillbaka till Malmöborna.

Att sälja ut tillgångar och göra nedskärningar i välfärden är högerpolitik som utarmar vår gemensamma välfärd. När välfärden blir sämre söker sig de som har möjlighet till privata alternativ. På så sätt förstörs förutsättningarna för ett välfärdssamhälle. Vi vill gå en annan väg. Vi i Vänsterpartiet vet att det går att skapa ett samhälle för alla.

Vi vill se ett stopp för bostadssegregationen i Malmö, vi måste börja bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i! Vi vill inrätta ett kommunalt byggbolag för att på riktigt bygga bort bostadsbristen och skapa nya jobb. I flera år har ledningen sålt ut Malmöbornas mark och sedan använt vinsterna i driften. Det är en ohållbar ekonomisk politik, att sälja ut tillgångar är långsiktigt olönsamt – det är som att sälja spisen för att gå på restaurang.

Det finns mycket att förändra i Malmö. Sveriges fattigaste barn bor i vår stad. På många håll har staden blivit tryggare samtidigt som skjutningar ökar i andra delar, medellivslängden varierar kraftigt mellan västra och östra Malmö. Det löser vi inte genom ökad kontroll och repression eller genom nedskärningar. Vi löser det genom en fungerande välfärd som skapar förutsättningar för varje människas rätt till frihet. För att bygga en hållbar framtid för oss i Malmö krävs politiker som tar ansvar och vill förändra.

Den budget vi lägger är en budget för en jämlik stad. I vårt Malmö sjunker arbetslösheten och välfärden går att lita på för alla. Vi säljer inte ut malmöbornas egendom för vi vet att marken och bostäderna behövs för oss Malmöbor. I vårt Malmö vågar vi ha visioner. Det är därför vi i Vänsterpartiet lägger ett budgetförslag som bygger ut välfärden i Malmö. Bifall Vänsterpartiets budget.