På medlemsmötet den 1 december ska vi välja de personer som ska representera Vänsterpartiet i nämnder, styrelser och råd i kommunen under mandatperioden.

Det är därför dags att nominera de du vill se som ledamöter eller ersättare för Vänsterpartiet Malmö i dessa nämnder!

För att nominera mailar du: namn på den du nominerar (det kan vara dig själv), vilken nämnd du vill nominera personen till och gärna en kort motivering till: valberedningmalmo@vansterpartiet.se

Förhandsnomineringsstopp är den 13 november.

Om du har frågor om vad uppdragen innebär  eller hur valprocessen går till är du välkommen att kontakta valberedningen som hjälper dig att få svar på dina funderingar.

Följande val ska göras

Nämnder och styrelser

Arbetsmarknads- och socialnämnden   2 ordinarie, 3 ersättare
Fritidsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Funktionsstödsnämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Förskolenämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Grundskolenämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden 2 ordinarie, 2 ersättare
Kulturnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Miljönämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
MKB 1 ordinarie
Servicenämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Stadsbyggnadsnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Tekniska nämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Valnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare
Överförmyndarnämnden 1 ordinarie, 1 ersättare

Råd under kommunstyrelsen

Råd för demokrati och trygghet – med fokus på grupper som är särskilt utsatta för hatbrott 1 ordinarie, 1 ersättare
Råd för den nationella minoriteten romer 1 ordinarie, 1 ersättare
Råd för funktionshinderfrågor 1 ordinarie, 1 ersättare
Pensionärsråd 1 ordinarie, 1 ersättare

Detta är de platser vi har utifrån dagens förutsättningar, antalet totala ledamöter kan komma att förändras i några nämnder om kommunfullmäktige beslutar så. Hur många ledamöter vi har i respektive nämnd är beroende av det valtekniska samarbetet med S och MP.

Mer om vad det innebär att sitta i ett råd för Vänsterpartiet

Råden är inget beslutande organ utan ett samverkansorgan med föreningar som verkar i Malmö stad inom respektive område. Det är organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och företrädare för organisationer.

Mer om vad det innebär att sitta i en nämnd för Vänsterpartiet

Nämnderna har flera uppgifter och bland annat så beslutar de i frågor som rör den egna förvaltningen, beslutar i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning, hanterar ärenden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden och bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Som vänsterpartist i en nämnd är det vårt gemensamt beslutade politik som du ska följa och driva. Du har ett ansvar att vara uppdaterad på vår politik och utifrån det är det  din uppgift att granska handlingar och föreslå beslut eller förändringar i föreslagna beslutsunderlag.

Nämndsmötena sker ungefär en gång i månaden. Förutom det tillkommer tid för förberedelser inför mötena och du förväntas  också delta på Vänsterpartiet Malmös stora fullmäktigemöte där alla med uppdrag i kommunen träffas.

Här kommer en kort beskrivning av alla de nämnder vi ska välja personer till. Mer information hittar du på https://malmo.se/Kommun–politik/Politiker-och-beslut/Namnder.html

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad.

Fritidsnämnden

Ansvarar för fritidsfrågor, för alla malmöbor. Hanterar bland annat frågor kring  föreningslivet i Malmö, bidrag till de samma, idrottsverksamhet och dess lokaler.

Funktionsstödsnämnden

Ansvarar för alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och för insatser inom socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar i Malmö stad.

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i åldrarna 1-5 år, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Grundskolenämnden

Nämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem, pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna sex till tolv, verkställighet av gynnande beslut om korttidstillsyn för vissa funktionshindrade grundskole- och grundsärskoleelever samt viss särskild undervisning och öppen fritidsverksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen (komvux) i Malmö stad.

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Kulturnämnden

Kulturnämnden har  det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet och ska  främja samordning och utveckling inom kulturområdet.

Miljönämnden

Miljönämndens verksamhet styrs av en rad lagar och författningar. Nämnden ska se till att dessa efterlevs.Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde samt leder och samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom handhar nämnden kommunens konsumentvägledning, energirådgivning samt budget- och hyresrådgivning.

MKB

MKB fastighets AB styrelse är politiskt tillsatt. MKB är Malmö stads helägda allmännyttiga bostadsbolag, med drygt 23 000 lägenheter.

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter.Servicenämnden underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen m m.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för trafik, gator, parker och kommunens fastigheter.  Under tekniska nämnden finns två förvaltningar: Fastighetskontoret och Gatukontoret.

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet och planerar, samordnar och genomför val i Malmö stad. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler, arrangerar förtidsröstning och ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Överförmyndarnämnden

Hanterar frågor kring  ställföreträdarskap som god man, förvaltare och förmyndare.