Malmös äldreomsorg är idag starkt underfinansierad. Bristerna är många, gamla och anhöriga får inte alltid den goda hjälp de behöver. Personalens arbetsförhållande har därtill många brister. Vänsterpartiet tänker ändra på detta!

Malmös äldreomsorg ska va bra, trygg och jämlik, behov och kvalité ska styra. Äldreomsorgen ska vara fri från privata vinstintressen. Vinstintresset leder till att kvalitén måste stå tillbaka för att vinst ska kunna plockas ut. Vänsterpartiet vill återkommunalisera verksamhet i privat regi.

Äldre ska känna personalen och ha stort inflytande över sin hjälp. Vänsterpartiet fick tidigare i år igenom att försök ska startas med Skönsmomodellen inom hemtjänsten. Arbetssättet ger klart bättre kontinuitet för de gamla och har ökat nöjdheten bland hemtjänstbrukarna där det införts.

För personalen har det lett till ökad kontroll över både planeringen och arbetet. Som följd har sjuktalen bland personalen som arbetar med Skönsmomodellen minskat. Och budgeten går även den lättare att hålla i hemtjänstgrupper som jobbar enligt modellen. Vänsterpartiet menar att hela Malmös hemtjänst måste utvecklas i riktning mot högre kontinuitet och större inflytande för de äldre tillsammans med personalen. Många äldre i Malmö lever i ensamhushåll. Det innebär att de många gånger behöver mer hjälp av hemtjänsten än om de bott med andra. Kommunen behöver därför särskilt satsa på att motverka social isolering bland äldre.

Vänsterpartiet har kommunfullmäktige med sig för att fler trygghetsboenden skall starta och även för att förutsättningar för lägerverksamhet i syfte att motverka social isolering skall undersökas.

Kommunen behöver därtill även fler mötesplatser för äldre. Mötesplatserna behövs runt om i staden och ska vara permanenta. Till dessa mötesplatser kan trygghetsboenden skapas, det vill säga lägenheter med större gemenskap och trygghet för de som är äldre än 70 år. Det behövs både trygghetslägenheter med låg hyra som man kan ställa sig i Boplats Syds kör för att få och det behövs trygghetslägenheter som man kan komma till efter biståndsbedömning, något vi hoppas att lagen snart skall medge. Den privata bostadsmarknaden kommer dock inte att ordna några trygghetslägenheter för de med låga pensioner. Kommunen måste därför använda sig av vårt bostadsbolag MKB för att bygga nya trygghetsboenden med rimlig hyra och för att bygga om till trygghetslägenheter i befintliga hus med lägre hyra. Det är så vi skapar bra boende för äldre.

Personalen måste få bättre arbetsförhållanden och mer inflytande över arbete och planering. I veckan kom Tillitsdelegationen med sitt slutbetänkande. Tillitsbaserade styrning och ledning lyfts fram för att öka kvalitén inom offentlig välfärd. Detta genom tillit till brukare och personal. Malmö stad behöver ta till sig dessa metoder.

För att förbättra arbetsförhållandena skall därtill allmän visstidsanställning avskaffas. Arbetsplatsnära personalpooler skall ersätta timvikarier. Och alla ska ha rätt till heltid med schemalagd arbetstid. Alla som utbildar sig till undersköterska ska garanteras tillsvidareanställning. Projekt om 6 timmars arbetsdag ska startas. Och det behövs framförallt fler anställda inom äldreomsorgen.

Delade turer ska bort, Vänsterpartiet har avsatt särskilda medel för att starta detta. Vänsterpartiet satsar 130 miljoner kronor mer än Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en bra, trygg och jämlik äldreomsorg för alla – Inte bara för de rikaste