Vad vill Vänsterpartiet med Malmö? Malmö är en fantastisk stad, det är den, men inte alltid och inte för alla. Vi i Vänsterpartiet vill att Malmö ska vara en stad för alla oavsett var en kommer från, vem en blir förälskad i, vilken ålder en har eller hur mycket pengar en har.

Vi vill se en stad med blandad bebyggelse inom områdena för att alla i Malmö ska få plats inte bara dem med högsta inkomsten. Vi i Vänsterpartiet vill se en grön stad. En stad med naturliga mötesplatser som inte är belagda med asfalt eller sten, gröna ytor som uppmuntrar till lek och möten.

Malmö kommer att bli tätare, vi kommer att behöva bygga mer och mer. Med en tätare stad följer det vissa utmaningar, miljö och kommunikation är en del av dem. 

Trafiken är en av de viktigaste miljöfrågorna, den ger oss farliga utsläpp, buller och tar plats i staden. Vi i Vänsterpartiet vill ha en bilfri innerstad och minska privatbilismen till förmån för gång-, cykel-, och kollektivtrafik, i hela staden. 

Vänsterpartiet arbetar för att byggandet av spårväg ska starta så snart som möjligt. Vi vill ha en tätare kollektivtrafik, med helst inga avgifter alls som kommer att göra det lättare för Malmöborna att lämna bilen till förmån för ett naturvänligt alternativ. 

Genom att prioritera cykelgator framför bilgator minskar vi både utsläppen och bullret men även behovet av parkeringsplatser, så förutom miljöfördelarna så ger det i sin tur mer plats till att bygga bostäder eller anlägga parker. 

Vi vill att kommunen via MKB och det kommunala planmonopolet, ska ställa krav på att all ny- och ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter. Det ger lägre kostnader i framtiden och sparar miljön. MKB ska ta fram miljö- och energideklarationer på samtliga lägenheter. Kommunen måste säga nej till allt byggande med direktverkande el och ställa tydliga krav på utbyggnad av fjärrvärme i hela staden.

Malmö ska vara en blandad stad där alla möts. I dag är Malmö är en segregerad stad, men till skillnad från andra städer så är Malmös struktur sådan att vi ändå möts. Det vill vi utveckla.  

I vår stad ska det finnas samlingslokaler och ett rikt kulturliv i hela staden. En kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens alla områden behövs för att möjliggöra en blandad stad. Vi vill ställa högre krav på privata aktörer för att de ska bygga fler hyresrätter än i dag. 

För att ha en väl fungerande stad behövs jämlikhet och för att få jämlikhet behövs en hållbar ekonomisk politik. Därför vill vi i Vänsterpartiet att driften av kommunens verksamheter inte ska finansieras av att sälja Malmöbornas mark. Det är en ohållbar och osäker inkomst som i många fall slutar med en stor utgift när kommunen sedan tvingas att dyrt köpa tillbaka marken för att kunna bygga exempelvis skolor. Det är inte en hållbar ekonomisk politik!  

Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram en ny markanvisningspolicy där grunden är att all mark upplåts med tomträtt. På det viset får vi en långsiktigt hållbar ekonomi, där inkomsterna är stabila över tid och inte beroende av marknadens intresse av att köpa mark.

Boende för alla inte bara de som har råd. Rätten till ett hem står inskrivet i Sveriges rikes lag, trots det så läggs ansvaret för allas rätt till ett hem över på en marknad, en marknad som styrs av vinst törstande aktörer som i sin iver att maximera sina vinster drivit upp byggnadskostnaden till ohållbara proportioner, bland den dyraste i världen.  

För att kunna har kontroll över byggprocessen och kostnaderna för sina egna ny- och ombyggnationer, tycker vi i Vänsterpartiet att MKB ska ha ett eget byggbolag.  

I dag går MKB med stora vinster, vinster som dels går som ett bidrag till kommunen, kalla det en extra skatt på alla Malmös invånare som bor i Malmös egna bolag. Vänsterpartiet vill hålla hyrorna nere och om MKB går med vinst för att de inte bygger tillräckligt borde hyresgästerna få återbäring på hyran. 

Genom MKB har vi möjlighet att förverkliga en social bostadspolitik, där alla har rätt till en bostad. Vi vill att MKB ska arbeta för att sänka hyror och bygga nya bostäder med rimliga hyresnivåer. 

Malmö är en fantastisk stad, det är den, låt oss gemensamt göra den fantastisk för alla, alltid!