Vänsterpartiet vill ha en stad för människor inte för bilar. En god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft är ett viktigt mål. Men detta är ett av stadens många miljömål som inte kommer att uppnås och åtgärdsprogrammet för buller har tyvärr stannat av. Det behövs därför nya krafttag för att minska utsläpps- och bullernivåerna. 

Trafiken är en viktig källa till både luft- och buller föroreningar. Enligt ett nyligen framtagen forskningsrapport är det sju gånger fler som dör i förtid av avgaser än av trafikolyckor. Om alla fordon vore utsläppsfria så skulle detta förhindras. Vi skulle också få färre nya fall av barnastma och nästan hundra färre fall av bronkit hos barn per år förutom en tydlig minskning av demens och havandeskapsförgiftning. Detta kostar oss flera hundra miljoner varje år, enligt Miljöförvaltningens beräkningar, och till detta kommer det mänskliga lidande som är förknippat med att mista någon förtidigt eller att ha att sjukt barn.

Därför vill Vänsterpartiet utvidga miljözonerna där bensin- och dieseldrivna bilar inte får köra. Vi vill också ha miljöavgifter för bilar som kör in i staden. Det skulle minska biltrafiken och även ge möjlighet till omfördelning av resurser från bil till kollektivtrafik, till gång och cykel. Privatbilar måste vara undantaget och kollektivtrafik regeln i hela staden.

Men vi måste också utveckla miljö- och klimatvänlig transport. Vänsterpartiet arbetar för att snarast få igång byggandet av spårvägstrafik i Malmö, för staden behöver mer miljövänlig kollektivtrafik med högre kapacitet. Täta turer och låga eller inga avgifter kommer att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

En bil står stilla i över 90 % av sin livstid och när den rullar sitter i genomsnitt 1,2 personer i den. Så en modern spårvagn skulle kunna ersätta minst ett hundratal bilar. Om bilarna försvann från innerstaden skulle då stora ytor frigöras som då kunde användas på ett miljövänligare och mer hälsofrämjande sätt.

Det är inte en bara fråga om ytor. Stor vikt måste läggas vid utformningen så att lekytor kan skapas med så låga nivåer av luftföroreningar och buller som möjligt i hela staden. Vi behöver tydligt prioritera cykelbanor framför bilgator, cykelparkering framför bilparkering. Vänsterpartiet vill göra cykel- och gågator av Södra Förstadsgatan, mellan Triangeln och Möllevångstorget, och av Friisgatan från Södra Förstadsgatan till Folkets Park. Vårt mål är en bilfri innerstad.

Markförsäljningar ska inte vara ett sätt att finansiera kommunens driftskostnader. Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram en ny markanvisningspolicy där grunden är att all mark upplåts med tomträtt. På så sätt får vi en långsiktigt hållbar ekonomi, med stabila inkomsterna som inte är beroende av marknadens nycker. Det är grunden till en jämlik och fungerande välfärd. Nu tvingas kommunen köpa tillbaka mark för att kunna bygga grundskolor, det är inte en hållbar politik. Tekniska nämnden uttrycker själv i sin budgetskrivelse att kommunens markinnehav är en viktig resurs för att kunna möta Malmös utmaningar.

Satsningen ett Tryggare Malmö har varit framgångsrik med ett utvidgat tillsynsarbete i samarbete med flera andra myndigheter och förvaltningar. Ett antal oseriösa fastighetsägare och olovliga boende har bl.a. upptäckts. Detta arbete måste fortsätta med permanent finansiering. För att bedriva en effektiv bostadstillsyn och motverka slumförvaltning krävs också tillgång till förvaltare om vi ska kunna driva processer om tvångsförvaltning, när ordinarie tillsynsinsatser är otillräckliga. Vänsterpartiet tycker att MKB ska vara en aktiv tvångsförvaltare. En sliten och skräpig miljö upplevs som otrygg och vi vill att hela staden ska vara ren och snygg, inte bara centrum. Detta måste renhållningen prioritera.

Malmö är en stad med hög inflyttning och behöver därför förtätas. Det kan leda till att utsläppen ökar, om inget görs, och att våra grönområden minskar, vilket i sin tur kan försämra både luft och klimat. En bilfri innerstad där parkeringsytor blir gröna rekreationsområden skulle bidra till invånarnas välbefinnande på många sätt, i form av friskare luft med lekplatser för barn och mötesplatser för vuxna. Men vi ska inte bara ersätta asfalt med gräsmattor, utan med mer stadsodling, med träd och annan växtlighet, för att på så sätt värna om den biologiska mångfalden, en annan viktig del av miljö- och klimatpolitiken.

Vänsterpartiet vill ha en grön stad med platser som främjar möten. Parker är därför en prioritet. Folkets park är Malmöbornas, den ska vara öppen för alla, alla dagar. Vi satsar på att göra Folkets park mer grön, mer tillgänglig och mer lockande. Vi vill också att parker tar mer yta i anspråk när nya bostadsområden byggs, som t.ex. i Norra Sorgenfri.

Därför satsar vi 7 Mkr för att utveckla Folkets Park och införa fler gågator och 3 Mkr till att intensifiera bostadstillsynen för att förhindra slumförvaltning.