Uttalande antaget på Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2018-01-26

Det danskägda företaget APM Terminals tog över containerterminalen i Göteborgs hamn 2012. Företagets destruktiva personalpolitik och dess misskötsel av containerterminalen har påverkat hamnen negativt. Under 2017 genomförde företaget en omfattande lockout på 371 timmar. Sveriges hamnar och Svenskt Näringsliv har använt konfliktåtgärderna mellan Hamnarbetarförbundet avd 4 och APM Terminals som intäkt för att inskränka konflikträtten. Dessvärre har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson genom sin utredning om inskränkningar av konflikträtten och sina uttalanden i media gått Svenskt Näringsliv till mötes. Trots att APM Terminals själva har stått för de överlägset mest omfattande konfliktåtgärderna är det enbart de anställdas strejkrätt som Svenskt Näringsliv och Ylva Johansson vill inskränka.

Grunden för den svenska avtalsmodellen är att arbetsgivarna köper fredsplikt i utbyte mot kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Om fackliga organisationer som inte har tecknat kollektivavtal ändå åläggs fredsplikt innebär detta att rätten att själv välja facklig organisation upphävs. Det ger också arbetsgivarna möjlighet att dumpa löner och arbetsvillkor genom att teckna avtal med det fack som ger det mest fördelaktiga avtalet.

Inskränkningar av strejkrätten kommer att försvaga samtliga fackliga organisationers förhandlingsposition. Därför är det en angelägenhet för hela arbetarrörelsen och hela fackföreningsrörelsen att förslaget avvisas.

Släng regeringens utredning i papperskorgen!