Många av de etablerade partierna närmar sig nu Sverigedemokraternas väljare i sin retorik. Det är en farlig utveckling. Det sätter skräck i många människor, normaliserar rasismen och göder ett samhällsklimat av ökad polarisering och växande hot mot människor som inte tillhör normen.

I tävlingen om vem som kan närma sig SD och först och främst deras väljare tydliggörs att rasism både kan förstås som uteslutande och som utsugande. Kristdemokraterna argumenterar för tidsbegränsade uppehåll i SD:s anda om att ge en tydlig signal om att flyktingstatus helst ska sökas i andra länder. Folkpartiet återuppväcker tankar som gav dem extra röster i valet 2002 genom att koppla medborgarskap till språktester. Två tydliga förslag som i grunden hämtar inspiration från samma uteslutande rasism som SD företräder. Samtidigt lyfter båda dessa partier fram att bättre integration nås genom att göra livet osäkrare, hårdare och i förlängningen koppla möjlighet för permanent uppehållstillstånd till de som kan visa att de kan få jobb på en arbetsmarknad med 8 % arbetslöshet. Det är tankar som baseras på en utsugande rasism, tanken om att skapa villig och billig arbetskraft genom hot.

Det är den växande rasismen som gått hand i hand med ökande klyftor och orättvisor som är problemet, inte en för snäll flykting- eller integrationspolitik. Vänsterpartiet har alternativ till de obehagliga förslag som nu läggs fram.

Vänsterpartiets alternativ baserar sig på en vision om från var och en efter förmåga till var och en efter behov, i ett land som blir rikare för varje sekund, men där orättvisor samtidigt ökar.

Vänsterpartiet vill att ansvaret för att ta emot nyanlända ska delas av alla kommuner. Vi vill ha bort vinstjakten i flyktingmottagandet och därför måste staten via Migrationsverket förfoga över och planera i god tid inför fler egna anläggningsboenden. Asylsökande ska få språkundervisning från första dagen, bättre SFI och valideringsmöjligheter samt förskola och skola för barn och unga. Statens finansiering av flyktingmottagandet måste öka.

Det är oacceptabelt att människor utsätts för hatbrott. Kommunens möjligheter att motverka hatbrott är kringskurna av maktrelationer i samhället och den nationella politiken. Ett led i vårt arbete mot hatbrott riktar sig därför till regeringen som vi uppmanar ta frågan på större allvar än den föregående. Polisen måste tidigt börja prioritera arbetet mot hatbrott. Ett arbete som måste inkludera ett internt arbete mot rasism. Samtidigt är det viktigt att driva kampen lokalt. Vänsterpartiet i Malmö är stolta över vad vi uppnått men ödmjuka inför de stora utmaningar som finns kvar.

Nyligen agerade Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) för att begränsa Ebo. Det är en retorik vi känner igen från den tidigare kommunstyrelseordföranden Ilmar Reepalu. Nu, liksom då, är Vänsterpartiet Malmö starkt kritiska till den människosyn som detta representerar. Rätten att bosätta sig var man vill inom landet kan inte vara avhängigt en människas juridiska status. Det är inte genom att begränsa människors frihet som vi bygger en framtid för alla i Sverige utan genom att satsa på bostadsbyggande, en stark välfärd och fler jobb.

Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti. Vi vill att Malmö ska vara en öppen och solidarisk stad. Vi står i främsta ledet mot islamofobi, antiziganism, antisemitism och afrofobi. Vi arrangerar och deltar i manifestationer tillsammans med tusentals andra Malmöbor. Vi ordnar kristallnattsmanifestationer, protesterar mot polisens registrering av romer och papperslösa, engagerar oss i arbetet mot afrofobi, uppmärksammar islamofobin och deltar i solidaritetsrörelser. Vi kommer aldrig att vara en del av den tysta massan som legitimerar rasism och vi vägrar att ställa grupper mot grupper. Vänsterpartiet Malmö lägger konkreta förslag för förändring i parlamenten – ett lärarnätverk mot rasism, utbildningar i diskrimineringsgrunderna till alla Malmös chefer, samarbete med Svenska Kommittén mot Antisemitism, Ungdom mot rasism och Malmö mot Diskriminering. Vi kommer att fortsätta vara drivande i det utomparlamentariska och parlamentariska arbetet.

Under andra världskriget utgjorde Malmö en fristad för judar som flydde förintelsen och kallades då för hoppets hamn. Idag är Malmö åter hoppets hamn för många krigsdrabbade och förföljda människor som ofta får sin första kontakt med landet Sverige i just staden Malmö. Vänsterpartiet Malmö kommer att fortsätta att stå i främsta ledet för ett öppet, hoppfullt och solidariskt Malmö. Som ett led i detta arbete mot hatbrott ordnar vi ett seminarium om islamofobi den 19 februari.

Kampen fortsätter, rasismen ska krossas!

Antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2015-01-31