Vänsterpartiet anser att alla utifrån sin egen förmåga behövs när vi tillsammans bygger det goda samhället. Därför ska det vara en rättighet att ha ett arbete att gå till och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet.

 

Bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område men då statens politik havererat behöver Malmö stad ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen erbjuder praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till arbete eller studier. Vi är emot sysselsättningsverkstäder som bara går ut på att kontrollera den arbetslöse. Förutom att det är förödande för individen riskerar också arbetsmarknadsinsatser med alltför låga ersättningar att slå ut riktiga jobb och medverka till att sänka lönerna på hela arbetsmarknaden. Vänsterpartiet vill kvalitetssäkra arbetsmarknadsåtgärderna genom att säkerställa kvinnors och mäns lika möjlighet till deltagande, och genom att stärka deltagarinflytandet och insynen. Vi vill skapa ett system för klagomålshantering som ökar rättssäkerheten för arbetssökande.

 

Bekämpa diskriminering – inte de som utsätts

Många av oss Malmöbor utsätts för diskriminering på en mängd olika sätt i arbetslivet. Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Det innebär aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, aktivt mångfaldsarbete inom alla former av rekrytering, motverka att överkvalificerade med utländsk bakgrund hamnar i isolering eller arbeten långt under deras utbildningsnivå. Vi accepterar inte heller att arbetare från andra länder utnyttjas till extremt låga löner av oseriösa arbetsgivare. Vi ställer aldrig arbetare mot arbetare. Vi stödjer därför fackföreningsrörelsen kamp för kollektivavtal för alla på svensk arbetsmarknad.

 

Rätt till arbete

Allas rätt till trygga och säkra jobb är en fråga om makt och demokrati. Allt fler tvingas acceptera otrygga anställningar; tillfälliga jobb, timvikariat eller projektanställningar. Hälften av alla medlemmar i Kommunal i Malmö har idag någon form av otrygg anställning. Otryggheten försvagar arbetstagarnas och fackföreningarnas ställning på arbetsplatserna och leder till tysta arbetsplatser.

Användningen av bemanningsföretag innebär sämre sammanhållning på arbetsplatsen, ökade möjligheter för arbetsgivaren att frångå arbetsrättslagstiftningen och ökad otrygghet för den anställde. Därför vill Vänsterpartiet att Malmö stad inte ska anlita bemanningsföretag.

En stark offentlig sektor kräver mycket personal. Vänsterpartiets arbete för en bra, solidariskt finansierad välfärd är också ett sätt att skapa fler arbeten. Vi vill att kommunen ska planera för arbetsmarknadsåtgärder med sikte på kommunens egna rekryteringsbehov. Vi vill omvandla kortsiktiga projektmedel till riktiga jobb.

Vi vill ha en utvecklad samverkan med statliga myndigheter inom arbetsmarknadsområdet som utgår från individperspektivet. En arbetssökande ska kunna upprätta en långsiktig handlingsplan som innefattar både kommunala och statliga åtgärder. Handlingsplanen tillhör individen och det ökar rättstryggheten gentemot konstlade aktiveringsåtgärder och motprestationskrav.

 

Offentliga upphandlingar

Omkring en tredjedel av kommunens budget går till offentlig upphandling. Vänsterpartiet vill i första hand bedriva verksamhet i egen regi, det är främsta garanten för att det råder bra villkor. Kommunen ska inte anlita entreprenörer utan svenska kollektivavtal. Vid upphandling ska fackliga organisationer bjudas in till dialog. Alla upphandlingar ska innehålla krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för alla oavsett funktionsvariation. Alla anbudsgivare ska också kunna presentera ett arbete mot diskriminering och ha miljömål. Vi arbetar för att antidiskrimineringsklausuler i upphandlingarna ska finnas och följas upp. Vi vill att alla som vi upphandlar av, även underleverantörer, har schyssta villkor för sina anställda, såsom kollektivavtal och trygga anställningsformer. I det fall upphandlingar genomförs ska det ske med ett politiskt inflytande på vilka krav som ställs. Upphandlingar ska följas upp och utvärderas. Kommunen ska inte göra affärer med företag som flyttar våra välfärdspengar till skatteparadis eller som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Vänsterpartiet vill att Malmö ska utveckla Fair Trade-konceptet och att staden inte ska handla varor från ockuperad mark. Vi vill att kommunen ställer miljökrav vid upphandlingar.

 

Ett arbetsliv för alla – förkorta arbetstiden

I Sverige har vi jämförelsevis långa normalarbetstider. Samtidigt är sjukskrivningarna och utslagningen från arbetslivet ett allvarligt samhällsproblem. Kvinnorna som står för större delen av det obetalda arbetet drabbas värst av stressen och känslan av otillräcklighet i arbetslivet. Därför är förkortad arbetstid inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet genom en rättvisare fördelning mellan betalt och obetalt arbete. Vårt mål är 6 timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.