Sydsvenskan fortsätter idag sin granskning av den svenska skolans misslyckande att utjämna klassklyftorna. Den elitistiska synen på kunskap som breder ut sig måste stoppas. En skola som bara syftar till mätbara betygskunskaper är förlegad. Skolan måste satsa på den gemensamma kunskapsutvecklingen där relationen mellan lärare och elever är viktig. Det är avgörande att eleverna får så mycket tid som möjligt med sina lärare. Strukturella skillnader i elevernas bakgrund förstärks om undervisningen förflyttas från skolan till hemmet och när den enskilde eleven själv ska ta ett ensamt större ansvar att söka kunskap. Lärare är betydelsefulla för elevernas studieresultat då ska de också sköta undervisningen och den ska inte förläggas i hemmet. Vi i Vänsterpartiet kräver att allt skolarbete ska kunna ske i skolan, inga hemläxor. Vi ser också betydelsen av elevgruppernas storlek som visar sig vara extra viktigt för elever som har svårt att nå upp till målen, färre elever per undervisningsgrupp är viktigt krav att ställa om vi ska minska klassklyftorna i skolan.

Anders Skans