Ännu ett steg har tagits i arbetet mot ett mer demokratiskt Malmö. Idag antog kommunstyrelsen ”Malmödialogen – medborgardialog som en del i styrningen” vilket innebär att inför varje större beslut ska varje nämnd överväga om man ska ha en medborgardialog.

Malmödialogen är bara en sak bland flera som görs för ett mer demokratiskt Malmö, sedan tidigare har det också skett satsningar på brukarinflytande och att föräldrar ska ha mer att säga till om i skola och förskola. Vi har Malmömodellen i hemtjänsten där personal och vårdtagare tillsammans planerar insatserna och tiden, man ska kunna påverka sin närmiljö genom sin stadsdel och vi har vi har Malmöinitiativet och Malmöpanelen.

Vi vill satsa mer på brukar- och medborgarinflytande. Det vill vi göra eftersom kommunen och kommunens verksamhet faktiskt tillhör Malmöborna.Om man är missnöjd med till exempel hur gatukontoret jobbar till exempel hur de lägger övergångsställe, så säger vi inte ”Vänd dig till gatukontoret i Lund” Malmöborna är inga kunder.

Det är vi tillsammans som äger kommunen. Och vi tillsammans som är kommunen. Det betyder också att man ska ha inflytande över verksamheten. Och att vi tillsammans är de som förbättrar den.

Arbetet med medborgar- och brukarinflytande handlar också om att skapa kanaler för de som kanske inte annars är de mest resursstarka och som kanske inte annars gör sin röst hörd. Vi ska aktivt och medvetet jobba för att nå fler än de som skriker högst.

Kommunen är vi. Vi som lever bor jobbar och använder oss av kommunens service.Har man som personal, medborgare och brukare synpunkter och idéer på kommunens verksamhet, på sin vardag, är aldrig svaret vänd dig någon annanstans. Nej, tillsammans ska vi förändra och förbättra.

Martina Nilsson (v)